Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

 Logo                                     

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD") k 1.1.3013, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality SPO. Jedná se o zavedení standardů sociálně-právní ochrany jako souboru postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Dle § 9a odst. 3) jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny se při výkonu sociálně-právní ochrany těmito standardy řídit.

Ustanovení právních předpisů, týkající se naplňování standardů, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami, a to vnějších i vnitřních. Jedná se o soubor kritérií, které určují úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce – co musí každé pracoviště vykonávat ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci, co musí mít k dispozici atd.  Příslušné ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§9)  a prováděcí vyhlášky (§6) vymezují základní okruhy standardů: principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Níže jsou uvedeny všechny standardy kvality OSPOD, obsahující kritéria a cíle naplnění, některé z nich jsou zpracovány písemně, a to na základě ustanovení v prováděcí vyhlášce, kde je stanoveno, u kterých musí být písemná forma. Ostatní vyplývají z praxe a platných právních předpisů nebo vnitřních norem úřadu. Kontrolu dodržování standardů prování nadřízený správní orgán, jde o kontrolu přenesené působnosti.

Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která popisuje celkem 14 okruhů standardů :

  • standardy 1-3 se zabývají místní a časovou dostupností, prostředím, podmínkami a informovaností o výkonu sociálně-právní ochrany konkrétního pracoviště
  • standard 4 se zabývá personálním zabezpečením výkonu sociálně-právní ochrany
  • standardy 5-6 řeší otázky přijímání a zaškolování zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany, vč. jejich profesního rozvoje
  • standardy 7-9 se zabývají prevencí ohrožení dítěte, dále zákonem stanovenými metodami, principy a postupy práce zaměstnanců sociálně-právní ochrany
  • standardy10-13 popisují kontrolní mechanismy, vedení dokumentace a způsob vyřizování a podávání stížností
  • standard 14 se týká návaznosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, postupu zaměstnanců sociálně-právní ochrany jako koordinátorů péče ve vztahu k ostatním subjektům

 

Standardy kvality SPOD:

Standard č.1 : Místní a časová dostupnost

Standard č.2 :  Prostřední a podmínky

Standard č. 3:  Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č.4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

Standard č.5: Přijímání  a zaškolování

Standard č.6: Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard č.7: Prevence

Standard č.8: Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Standard č.9: Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Standard č.10: Kontrola případu

Standard č.11: Rizikové a nouzové situace

Standard č.12: Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č.13: Vyřizování a podávání stížností

Standard č.14: Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí