Odbor sociální péče

Řeší:

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (§ 139 odst. 1 zákona o obcích), které byly statutem svěřeny městskému obvodu.

 

Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • poskytuje občanům odborné sociální poradenství,

 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem,

 • vyhledává klienty sociální práce, provádí depistážní činnost, posuzuje životní situace a realizuje přímou sociální práci s klientem, zaměřenou na změnu klienta; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce,

 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi,

 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti dospělých,

 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení,

 • spolupracuje s příslušnými orgány při prevenci kriminality a sociálně negativního chování dospělých v obci,

 • zajišťuje aktivizační služby pro osoby v hmotné nouzi a nepřizpůsobivé,

 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,

 • realizuje činností zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta,

 • vykonává funkci zvláštního příjemce dávky podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění - občanům, kteří nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat důchod, nebo s ním účelně hospodařit, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
 • vykonává funkci opatrovníka a poskytuje občanům poradenství v této oblasti (sepisování návrhů na zkoumání způsobilosti k právním úkonům, řešení konkrétních sociálních situací občanů, vykonávajících funkci opatrovníka),
 • Pečovatelská služba - zajišťuje potřebnou pomoc osobám, které vlivem věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni sami a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost. Je poskytována terénní formou v domácnostech uživatelů,
 • Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou, sociální šetření k posouzení nároku na podání žádosti a její vedení v pořadníku.

Kontakty

Mgr. Svatava Kolářová, DiS., MPA
vedoucí odboru sociální péče
Helena Cízlová
pečovatelka
Eva Davidová
pečovatelka
Petra Genserková
pečovatelka
Mgr. Svatava Kolářová, DiS., MPA
vedoucí odboru sociální péče
Mgr. Věra Krzaková
pracovník sociální péče, sociální pracovník
Bc. Miroslava Kufová, DiS.
sociální pracovník
Mgr. Lucie Kupková
sociální pracovník
Mgr. Jana Měntielová
sociální pracovník
Jana Novotná
pečovatelka
Ingrid Poláková
pečovatelka
Bc. Kateřina Slaná, DiS.
sociální pracovník