Odbor sociální péče

Řeší:

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (§ 139 odst. 1 zákona o obcích), které byly statutem svěřeny městskému obvodu.

 

Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • poskytuje občanům odborné sociální poradenství,

 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem,

 • vyhledává klienty sociální práce, provádí depistážní činnost, posuzuje životní situace a realizuje přímou sociální práci s klientem, zaměřenou na změnu klienta; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce,

 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi,

 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti dospělých,

 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení,

 • spolupracuje s příslušnými orgány při prevenci kriminality a sociálně negativního chování dospělých v obci,

 • zajišťuje aktivizační služby pro osoby v hmotné nouzi a nepřizpůsobivé,

 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,

 • realizuje činností zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta,

 • vykonává funkci zvláštního příjemce dávky podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění - občanům, kteří nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat důchod, nebo s ním účelně hospodařit, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
 • vykonává funkci opatrovníka a poskytuje občanům poradenství v této oblasti (sepisování návrhů na zkoumání způsobilosti k právním úkonům, řešení konkrétních sociálních situací občanů, vykonávajících funkci opatrovníka),
 • Pečovatelská služba - zajišťuje potřebnou pomoc osobám, které vlivem věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni sami a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost. Je poskytována terénní formou v domácnostech uživatelů,
 • Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou, sociální šetření k posouzení nároku na podání žádosti a její vedení v pořadníku.