Standard č.3

Informovanost o výkonu sociálně právní ochrany dětí
3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

 

Cíle kritéria:

 • zajištění základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště
 • dostupnost informace o provázanosti dílčích pravidel a postupů s jednotlivými kritérii standardů kvality prostřednictvím internetu či v tištěné podobě přímo na pracovišti

 

Postup:

1. Vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů kvality jsou souhrnně zobrazeny v „mapě standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgánem sociálně-právní ochrany Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky“ (dále jen mapa). Tento dokument je vodítkem v provázanosti a souvislostech jednotlivých dílčích kritérií standardů a související písemné dokumentace pracoviště, včetně interních předpisů úřadu. Slouží jako mapa v systému písemných pravidel a postupů pracoviště.

2. Cílem je poskytnout  vodítko mapující provázanost standardů a související písemné dokumentace pracoviště a interních předpisů úřadu. Tato mapa (průvodce) je současně také informací pro cílovou skupinu. Mapa má velmi stručnou podobu, výstižně zobrazuje provázanost jednotlivých kritérií standardů a písemné dokumentace pracoviště, která se k nim váže.  Mapa je k dispozici u vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí.

3. Povinně zpracovaná písemná pravidla (standardy) jsou dostupné prostřednictvím internetu – www.marianskehory.cz

 

3b

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a   podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné   cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

 

Cíle kritéria:

 • zpracovaný informační materiál se souborem základních informací o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany
 • srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu dětem, rodičům i ostatním klientům a široké veřejnosti

 

Postup:

1. Znění zákona o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) sice vymezuje rozsah poskytování sociálně-právní ochrany, avšak nelze předpokládat, že je s jeho zněním podrobně seznámena cílová skupina. Za účelem zpřístupnění základních informací (ve srozumitelné formě) celému okruhu klientů, včetně dětí, slouží stručný informační materiál, který je k dispozici na internetových stránkách úřadu (www.marianskehory.cz) a současně na nástěnce odboru SPOD v budově úřadu.

2. Rozsah SPOD je dán situací dítěte a jeho rodiny, která vychází z vyhodnocení  této situace. Pracoviště využívá svého oprávnění navštívit dítě a rodinu v místě bydliště, ve škole, případně v dalších institucích před i po vyhodnocení situace dítěte. Na základě vyhodnocení volí jednotlivé intervence a opatření, kterými mohou být:

 • konzultace  a odborné poradenství,
 • zprostředkování odborných služeb pro rodiny s dětmi (terapie, mediace),
 • zprostředkování právní pomoci,
 • poskytování  podpory dětem,
 • poskytování  pomoci rodinám při zlepšování jejich životní situace, včetně získávání      dovedností pro řádné vedení domácnosti,
 • poskytování pomoci rodinám při řešení sociálních nebo psychických problémů,
 • poskytování pomoci rodinám při řešení výchovných problémů s dětmi,
 • podpora společenských aktivit rodin,
 • sociální šetření v rodině.

 

3. Intervence probíhají v souladu se standardem č. 8b, kde jsou uvedeny časové limity pro řešení případů dle naléhavosti.

4. Poradenství je poskytováno především při osobním kontaktu se zaměstnancem na pracovišti či v terénu. Nelze je plnohodnotně nahradit e-mailem či v rámci telefonického rozhovoru. Ale je zajištěno, že na každý e-mailový dotaz je zhotovena a pisateli odeslána odpověď.

5. Telefonické a e-mailové kontakty slouží k předání základních informací nezbytně nutného rozsahu dle vyhodnocení situace pracovištěm. Kontakt s klienty prostřednictvím mobilních telefonů zaměstnanců je možný v pevné pracovní době pracoviště.

6. Na zasílané SMS zprávy reaguje pracoviště dle vyhodnocení sdělení a pracovního vytížení zaměstnance.

7. Rodiče nezletilých dětí a osoby odpovědné za výchovu nezletilého dítěte jsou povinni spolupracovat s pracovištěm na řešení vzniklých problémů.  Ohledně otázky sporů rodičů o děti by mělo být ze strany státních orgánů zasahováno co nejméně. Rodiče by se měli vždy snažit dosáhnout dohody o podmínkách výchovy svých dětí přirozenou cestou, tak aby jejich komplikovaným vztahem nebyly děti poškozovány. Není v silách pracoviště, aby vytvořilo dětem harmonické výchovné prostředí, které se odvíjí vždy primárně od vztahů mezi rodiči. Spolupráce není jednostranným přizpůsobením.

8. Pracoviště OSPOD nevydává hodnotící stanoviska ke kvalitě komunikace mezi rodiči a dalšími osobami blízkými dítěti. Nezakládá do spisové dokumentace dítěte písemnosti ohledně komunikace mezi rodiči či osobami blízkými dítěti. Jedná se  především o výměnu e-mailové korespondence nebo výpisy SMS zpráv, pokud s tímto nesouhlasí oba rodiče.