Standard č.1

Místní a časová dostupnost
1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.

 Cíle kritéria:

 • poskytování stejného rozsahu sociálně-právní ochrany na celém území správního obvodu
 • zastupitelnost každého zaměstnance
 • zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě

Postup:

1. Sídlem pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen pracoviště SPOD) je Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava Mariánské Hory, 709 36, sociálně-právní ochrana je zajišťována zaměstnanci odboru sociálně právní ochrany dětí. Správním obvodem pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci přenesené působnosti jsou územní části městských obvodů Mariánské Hory, Hulváky, Nová Ves. SPO je poskytována dle  zákona 359/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚMOb O-Mar.Hory, odbor SPOD jako věcně a místně příslušný orgán poskytuje sociálně právní ochranu dětí dle místa trvalého pobytu dítěte nebo místa, kde se dítě nachází.

2. Potřebné ochrany ze strany pracoviště SPOD se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu. Budova úřadu, kde sídlí pracoviště SPOD, je dobře dostupná z jednotlivých městských částí prostřednictvím pravidelných linek městské hromadné dopravy, dostupnost je zajištěna MHD (tramvaje č. 3,8,9,4,11,12, zastávka Mariánské náměstí, autobusy č. 24,  zastávka Korunní,  dále 35, 37, 39, Strmá a trolejbusy 102, 108, 109, 112). V případě užití osobního automobilu je za budovou úřadu k dispozici veřejné bezplatné parkoviště. Odbor SPOD je v přízemí budovy, budova není bezbariérová, poskytnutí sociálně právní ochrany je zajištěno tak, že u vchodu je zvonek, který je  označený, na tento i může občan, který vyžaduje bezbariérový přístup zazvonit, pracovník OSPOD se dostaví za občanem a jednání může probíhat na budově A, která je bezbariérová, případně dohodnout jednání s klientem v jeho prostředí S ohledem na to, že se jedná o přízemní umístění, je zajištěna přístupnost pro  rodiče s kočárky, starším občanům i osobám se zdravotním postižením.

3. Pracoviště SPOD má správní obvod rozčleněn dle ulic. Všichni zaměstnanci jsou s tímto rozdělením obeznámeni, na žádost klienta poskytují informace o tomto rozdělení.

4.V přízemí úřadu je u hlavních dveří označení odboru, vedle hlavních dveří se rovněž nacházejí zvonky se jmény všech zaměstnanců SPOD, naproti hlavních dveří je umístěny informační tabule se jmény jednotlivých zaměstnanců a údaji o pozici jejich kanceláře. Dveře kanceláří jsou označeny číslem kanceláře, jménem zaměstnance,  rozpis ulic správního obvodu, který byl zaměstnanci přidělen je uveden na nástěnce v čekárně. Poskytování SPO je zajišťováno vedoucím odboru SPOD, 5-ti sociálními pracovnicemi a 1 kurátorem pro děti a mládež. Pracoviště má správní obvod rozdělen dle ulic, které spadají pod konkrétního pracovníka – vyvěšeno na nástěnce, která je umístěna na chodbě pracoviště odboru SPOD, v případě nepřítomnosti konkrétního pracovníka je na dveřích kanceláře i nástěnce informace o zastupujícím pracovníkovi.

5. Úřad má dvě budovy A, B, které sídlí naproti sobě, výkon SPO je   realizován v budově B, v obou budovách jsou informační a orientační tabule,  odbor SPOD je umístěn v přízemí budovy B, vstup do budovy je z hlavní cesty, řádně označený, Budova úřadu je situována na dostupném místě pro občany, v blízkosti MHD. Budova B není bezbariérová, výkon OSPOD v případě potřeby pro osoby zdravotně znevýhodněné je zajištěn na budově A.

6. V případě, že zaměstnanec je z důvodu krátkodobé či dlouhodobé nepřítomnosti  nedostupný, má pracoviště SPOD jasně určena pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců.

 

 

1b Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jímž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

 Cíle kritéria:

 • přizpůsobení výkonu sociálně-právní ochrany potřebám cílově skupiny
 • plné časové pokrytí výkonu sociálně-právní ochrany a časová flexibilita zaměstnanců
 • optimální dostupnost zaměstnanců v rámci výkonu sociálně-právní ochrany
 • soulad výkonu činnosti se zákoníkem práce

Postup:

1. Čas poskytování sociálně-právní ochrany je přizpůsoben cílové skupině, případně dalším osobám, s nimiž pracoviště v rámci sociálně-právní ochrany pracuje. Má charakter pružné pracovní doby, která je nejefektivněji schopna zajistit přímý výkon sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na časovou náročnost.

2. Osobní výkon SPOD je zajištěn každý pracovní den, mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

3. Zaměstnanci odboru sociálně právní ochrany dětí pracují v režimu pružného rozvržení pracovní doby a rozvrhem pracovní doby na jednotlivé pracovní dny:

 • pondělí od 8,00 do 17,00 hod. – úřední hodiny (mimo poledne, tj od 11,30 do 12,30 hod)
 • úterý od 8,00 do 14,00 hod
 • středa od 8,00 do 17,00 hod. – úřední hodiny (mimo poledne, tj. od 11,30 do 12,30 hod)
 • čtvrtek od 8,00 do 14,00 hod.
 • pátek od 8,00 do 14,00 hod.
 • viz tabulka níže.

4. Pracovní dny mimo stanovené úřední hodiny jsou vymezeny pro plánovaná jednání a práci v terénu, zastupitelnost každého zaměstnance je zajištěna, klienti jsou informováni vývěskou na dveřích s uvedením zastupujícího zaměstnance

5. Mimo vymezenou pracovní dobu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost v rámci celého správního obvodu Statutárního města Ostrava:

viz.tabulka níže

- pohotovost je zajištěna i ve dnech pracovního klidu, o sobotách a nedělích, státních svátcích

Rozvržení pracovní doby zaměstnanců pracoviště odboru sociálně-právní ochrany dětí  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky v jednotlivých dnech včetně výkonu pohotovosti

 

 

Pracovní doba určená pro výkon SPOD (zajišťují zaměstnanci   SPOD ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky )

Pohotovost SPOD

pondělí

8:00 –   17:00

17:00 –   8:00

úterý

8:00 –   15:30

15:30 –   8:00

středa

8:00 –   17:00

17:00 –   8:00

čtvrtek

8:00 –   15:30

15:30 –   8:00

pátek

8:00 –   14:00

14:00 –   24:00

 

6. Informační dostupnost je zajištěna webovými stránkami Úřadu městského obvodu Ostrava–Mariánské hory a Hulváky www.marianskehory.cz  ( Úřad – ODBORY - OSPOD je vymezeno zaměření odboru sociálně právní ochrany dětí, členění odboru, vč. jednotlivých zaměstnanců a kontaktů na ně, dále nejdůležitější životní situace); měsíční periodikum Zpravodaj obvodu, poskytuje informace i z oblasti sociálně-právní ochrany dětí