Odbor bytový

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, zajišťuje správu a údržbu svěřeného domovního a bytového fondu.

 

Odbor v samostatné působnosti:

 • spravuje bytový a domovní fond, který je v majetku Statutárního města Ostravy
 • zajišťuje opravy a údržbu svěřeného domovního a bytového fondu
 • zabezpečuje poskytování všech potřebných služeb v obecních domech (dodávky tepla, teplé a studené vody, elektřiny, kominické práce, splašky atd.)
 • provádí vyúčtování těchto služeb spojených s bydlením nájemců bytů v obecních domech
 • určuje výši úhrady za užívání bytů a služby s tím spojené
 • zajišťuje podklady pro podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2285 - § 2296 občanského zákoníku, který pak podává u soudu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu např. pro neplacení nájemného z bytu
 • vede nezávaznou evidenci žadatelů o pronájem bytu a provádí její pravidelnou aktualizaci
 • provádí přechod nájmu bytů v souladu s ust. § 2279 - § 2284 občanského zákoníku
 • zajišťuje vyklizení protiprávně obsazených bytů
 • schvaluje dohody nájemců o vzájemné vyměně bytů na základě podaných žádostí o vyměně bytu
 • vyřizuje žádosti o schválení podnájmu v bytě dle § 2274 - § 2278 občanského zákoníku
 • uzavírá dohody o nájmu bytu a ukončuje nájmy bytu na základě výpovědi dosavadních nájemců
 • zajišťuje bytové náhrady pro nájemce jiných vlastníků
 • přebírá uvolněné byty a nebytové prostory
 • provádí měsíční změny v nájemném, provádí měsíční uzávěrky ve spolupráci s inkasním střediskem
 • navrhuje konkursní výběr dodavatelů
 • řeší bytové záležitosti občanů ve smyslu občanského zákoníku a navazujících právních předpisů
 • připravuje návrhy na pronájmy bytů a výměny bytů pro Radu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
 • připravuje materiály pro jednání Rady městského obvodu a Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
 • připravuje pro Radu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky výběrová řízení na akce - opravy a údržba bytového fondu nad 100 tis. Kč

Volné byty:

 

Úřední hodiny

Od 15. února 2021 platí následující úřední hodiny.

Pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00