Odbor právní

Řeší:

Odboru právnímu jsou svěřeny zejména níže uvedené činnosti v samostatné působnosti:

  • zastupuje městský obvod v soudních řízeních, u exekutorů a notářů
  • ve vztahu k nájmům bytů realizuje vymáhání dlužného nájemného a vyúčtování záloh na služby, zajištuje dohody o splátkách a uznání dluhů, podává přihlášky pohledávek do dědického a insolvenčního řízení,
  • zajišťuje vymáhání nedobrovolného plnění finančních závazků ze smluv a dohod vzniklých při všech závazkových vztazích, úroků z prodlení, smluvních pokut,
  • v rámci úřadu zpracovává písemná právní stanoviska, vytváří a připomínkuje smlouvy, dodatky a jiné smluvní úkony, podklady pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu a spolupracuje na přípravě interních předpisů.

V přenesené působnosti odbor vykonává

  • agendu na úseku přestupků a dále
  • v souvislosti s výkonem funkce veřejného opatrovníka ve věcech osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům se podílí na přípravě právních úkonů a jiných písemností,
  • spolupracuje na úkonech dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • připravuje podklady pro zápis údajů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Mgr. Vojtěch Bednařík
vedoucí odboru právního
Ing. Martina Jiříková
referent agendy přestupků
Renáta Krupicová, DiS.
referent agendy vymáhání a pohledávek
Karla Kupčíková
referent státní správy a přípravy přestupků
Mgr. Alžběta Miklášová
referent agendy přestupků