Standard č.9

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9a

Při jednání   s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy   výkonu sociálně-právní ochrany, zejména

-            respektuje   individuální přístup ke všem klientům

-            vychází   z individuálních potřeb každého klienta

-            podporuje   samostatnost klientů

-            uplatňuje   individuální přístup k potřebám každého klienta

-            motivuje   k péči o děti

-            posiluje   sociální začleňování klientů

-            důsledně   dodržuje lidská práva a základní svobody

-            podporuje   kontakt s přirozeným sociálním prostředím

-            informuje   klienta o postupech při výkonu sociálně-právní ochrany.

 

Cíle kritéria:

• znalost principů sociálně-právní ochrany a jejich uplatňování v praxi jsou základem při poskytování sociálně-právní ochrany

Postup:

Některé principy a zásady uplatňované v oblasti sociálně práce:

 • respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti
 • respekt k právu každého jedince na seberealizaci
 • ochrana důstojnosti a lidských práv klientů
 • žádná forma diskriminace
 • ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • předávání informací o klientovi třetím osobám se souhlasem klienta
 • vedení klientů k vědomí odpovědnosti sám za sebe
 • hledání možností, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich situace

 

Některé principy a zásady uplatňované v oblasti sociálně-právní ochrany dětí:

 • hájit nejlepší zájem dítěte
 • přispívat k vytvoření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální rozvoj dítěte
 • snažit se předejít a odklonit jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
 • ctít rodinu jako základní, přirozené a nezastupitelné prostředí pro plný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte
 • respektovat práva a povinnosti rodičů vůči dítěti, podporovat jejich odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte
 • pomáhat rodině a motivovat rodiče k tomu, aby mohlo dítě vyrůstat ve svém přirozeném prostředí
 • snažit se zamezit oddělení dítěte od rodičů či osob odpovědných za jeho výchovu, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepšími zájmy
 • pomáhat v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí či náhradního rodinného prostředí, pokud bylo dítě umístěno mimo svou rodinu
 • poskytovat dítěti mimořádnou ochranu v případě jeho umístění mimo své přirozené prostředí
 • podporovat pravidelný účelný kontakt s oběma rodiči, není-li to v přímém rozporu s nejlepším zájmem dítěte
 • ctít právo dítěte sdělit svůj názor a přání a pomáhat jej v rámci možností uskutečnit
 • ctít právo dítěte na soukromí, nevystavovat dítě svévolnému zasahování do jeho soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na jeho čest a pověst

 

Postup:

1. Orgán sociálně-právní ochrany dodržuje základní principy a zásady sociální práce, posuzuje každý případ odděleně a samostatně, respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho náboženství, rasu, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlaví, věk, mateřský jazyk, zdravotní stav, ekonomickou situaci  (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - §§16,17 – rovné zacházení a zákaz diskriminace)

2. Orgán sociálně-právní ochrany využívá při své práci moderní metody a nástroje sociální práce, zejména terénní sociální práci, návštěvy v rodině nebo v prostředí, v němž dítě žije (postupuje taktně, respektuje intimitu rodiny), rozhovory s dítětem, rodiči a dalšími osobami, které jsou dítěti blízké, spolupráci s institucemi poskytujícími sociální nebo zdravotnické služby, se školami a školskými zařízeními a dalšími odborníky, popř. s orgány činnými v trestním řízení, písemně vyhotovuje primární zhodnocení každého podnětu, písemně provádí vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, ve spolupráci s klienty zpracovává individuální plán ochrany dítěte a provádí jeho pravidelné ověřování a vyhodnocování, přijímá vhodná opatření ve prospěch dítěte, pořádá případové konference za účasti rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dítěte a odborníků, podporuje klienty při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok.

3. Případy jsou řešeny ve spolupráci s klienty, posuzují se reálně jejich možnosti a schopnosti,  klienti jsou vedeni k odpovědnosti sami za sebe, jsou hledány možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich situace, klienti jsou podporováni k aktivnímu řešení své situace, spolupodílejí se na vytváření individuálních plánů ochrany dítěte a účastní se případových konferencí, mohou sami navrhovat řešení či opatření nebo se k nim vyjadřovat.

4. Každý případ je posuzován individuálně, objektivně a sociálně (respektuje slabé i silné stránky klientů, bez předsudků, vztah ke klientům je partnerský, založený na vzájemné úctě a respektu), klienti jsou vedeni a podporováni k vědomí vlastní odpovědnosti a samostatnosti, vychází se ze zvláštností a specifických potřeb každého klienta, je chráněno klientovo právo na soukromí a důvěrnost sdělení (předávání informací třetím osobám jen se souhlasem klienta, povinnost zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany zachovávat mlčenlivost), získaná data mohou být využita pouze pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí.

5. Je respektováno přední hledisko sociálně-právní ochrany, tedy nejlepší zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte a takto je s nimi jednáno, při jakékoliv činnosti týkající se dětí je jako přední hledisko obhajován zájem dítěte, rodiče jsou podporováni, aby nesli v rámci svých schopností a finančních možností základní odpovědnost za zabezpečení životních podmínek nezbytných pro rozvoj dítěte, je respektována jedinečnost a nenahraditelnost rodinného prostředí, jsou poskytovány potřebné informace a poradenství k vyřešení aktuálního problému v rodině a ke zkvalitnění péče o nezletilé dítě, jsou činěna opatření nezbytná pro pomoc rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, zaměstnanec sociálně-právní ochrany je povinen nejméně jednou za tři měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova a jejich rodiče; sleduje, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení a jak se vyvíjejí vztahy mezi rodiči a jejich dětmi.

6. Je respektována sociální odlišnost každého klienta, v zájmu zdravého vývoje dítěte je nabízena a zprostředkovávána spolupráce s organizacemi, které zajišťují sociální služby, při vyhodnocování situace dítěte se zjišťují vazby v širší rodině, které mohou být zdrojem podpory a pomoci, v rámci stanoveného individuálního plánu ochrany dítěte se dohlíží nad plněním stanovených cílů a kroků k jejich dosažení, ve spolupráci s klientem jsou navrhována další opatření.

7. Orgán sociálně-právní ochrany přísně dodržuje a řídí se zásadami základních dokumentů deklarujících práva a svobody : Mezinárodní deklarace lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte (zákon č. 104/1991 Sb.), Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.), Ústava České republiky, vč. speciálních zákonů, které se týkají např. uprchlíků a imigrantů, Etický kodex společnosti sociálních pracovníků.

8. Všichni zaměstnanci sociálně-právní ochrany znají základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, vč. základních lidských práv a svobod a v praxi je důsledně uplatňují.

9. V případech, kdy je dítě z jakéhokoliv důvodu umístěno mimo rodinu, pracuje orgán sociálně-právní ochrany na ozdravění rodinného prostředí tak, aby se dítě mohlo do přirozeného rodinného prostředí co nejdříve vrátit, udržuje pravidelný kontakt s dítětem a jeho rodiči, podporuje zdravé vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, zejména mezi rodiči a dětmi.

10. Orgán sociálně-právní ochrany se řídí postupy výkonu sociálně-právní ochrany dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 359/1999 S., o sociálně-právní ohraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, informuje klienta o přijetí prvotního podnětu, po navázání kontaktu s klientem informuje o stanovení rozsahu následné spolupráce, písemně provádí prvotní zhodnocení podnětu (zda se jedná o dítě, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana), písemně zpracovává individuální plán ochrany dítěte za aktivní účasti klienta, pravidelně písemně vyhodnocuje individuální plán ochrany dítěte ve stanovených termínech či dle aktuální situace, informuje o přijetí opatření podle platných právních předpisů (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.), těmto obvykle předcházejí případové konference, kterých se klient může účastnit a aktivně se podílet na hledání řešení své rodinné situace.

11. Při stanovení výchovného opatření dohledu a ústavní výchovy (i předběžného opatření) informuje orgán sociálně-právní ochrany rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte písemně formou poučení o smyslu opatření a povinnostech, které z něj vyplývají pro orgán sociálně-právní ochrany a pro rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu.

12. V případě, že ze strany zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dojde k porušení některé pracovní povinnosti, postupuje zaměstnavatel v souladu s §52 písm. g  zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

9b

Orgán sociálně-právní   ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami  se specifickými   potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami  a právnickými   osobami, které tyto služby zajistí externě.

 

 Cíle kritéria:

 • klientům se specifickými potřebami je bez rozdílu dostupný výkon sociálně-právní ochrany
 • orgán sociálně-právní ochrany zná specifické potřeby klientů 

 

Postup:

1. Zaměstnanci mají k dispozici Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Katalog obsahuje přehled služeb poskytovaných osobám se specifickými potřebami. Jedná se o služby pro občany ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, pro osoby s duševním onemocněním, psychosociálními obtížemi a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, pro osoby se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, pro občany s civilizačním onemocněním, pro romské etnikum. Katalog je vydáván v tištěné podobě a současně jej lze vyhledat na internetových stránkách www.kpostrava.cz a www.ostrava.cz. Katalog je pravidelně aktualizován.

 

9c

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování.

 

Cíle kritéria:

 • zjištění a objektivní vyhodnocení situace dítěte a   jeho rodiny
 • zaměstnanci rozlišují dva typy vyhodnocování a   umějí je používat

 

PRINCIPY VYHODNOCOVÁNÍ:

 • je  zaměřeno na nejlepší prospěch dítěte (nikoli jednoho z rodičů apod.)
 • odvíjí se od stadia vývoje daného dítěte
 • je orientováno na prostředí, ve kterém dítě dosud vyrůstalo
 • bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte
 • zahrnuje dítě, rodiče i širší rodinu
 • zaměřuje se na silné stránky dané rodiny a objasňuje stávající obtíže
 • pracuje na mezioborové úrovni, spolupracuje s úřady, nevládními neziskovými      organizacemi, zdravotníky, školou apod.
 • jedná se o proces, nikoli o jednorázový úkon
 • probíhá paralelně s dalšími službami a podporou pro rodinu a dítě
 • je založeno na důkazech získaných terénní prací, nikoli pouze na  zprostředkovaných informacích

 

 

9d

Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá.

Cíle kritéria:

 • strukturovat proces práce na případu ohroženého klienta
 • definovat postup, kdy a jak zpracovávat individuální plán ochrany dítěte, jeho přehodnocování a uzavírání

Postup:

1. Postup k naplnění  kritéria 9 c a 9 d je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, je k dispozici k nahlédnutí.