Standard č.5

Přijímání a zaškolování

Přijímání  zaškolování

5a

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu   sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání   sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní   odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.

+

5c

Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí   nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a   vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených   lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

Cíle kritéria:

• zaměstnanci prokazatelně splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle příslušných právních předpisů

• zaměstnanci prokazatelně disponují zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle příslušných předpisů a noví zaměstnanci jsou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přihlášeni

 

Postup:

 

1. Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka vychází ze znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Všichni zaměstnanci na pracovišti tyto kvalifikační podmínky stanovené zákonem splňují. Nového zaměstnance nelze přijmout do pracovního poměru bez splnění zákonem stanovených kvalifikačních předpokladů.

2. V souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru přihlašováni k vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

3. Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti územních samosprávných celků precizuje způsob přihlašování ke zkoušce, náležitosti přihlášky, způsob a průběh zkoušky a náležitosti osvědčení.

5b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně   zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech   sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

+

5d

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně   zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících   sociálně-právní ochranu.

 

Cíle kritéria:

• zabezpečení odpovídajícího výběru nových zaměstnanců

• příprava nových zaměstnanců na výkon pracovní pozice

5b Přijímání nových zaměstnanců:

Postup: písemné zpracování kritéria uloženo u vedoucí odboru, určeno pro interní potřebu.

1. Pracoviště má v rámci vnitřního předpisu úřadu upravena pravidla pro přijímání nových zaměstnanců.

5 d Zaškolování

Postup:písemné zpracování kritéria uloženo u vedoucí odboru, určeno pro interní potřebu.

V procesu adaptace se jedná o zefektivnění přizpůsobení nového zaměstnance na pracovní podmínky ÚMOb OMaH, pracovní kolektiv i práci na daném pracovním místě.

 

5e

Orgán sociálně-právní ochrany dětí   určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo   dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje   studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci,   a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.

 

Cíle kritéria:

• pracoviště má určeno, zda umožní fyzickým osobám stát se dobrovolníky nebo stážisty

• existují jasná pravidla pro výběr a působení stážistů či dobrovolníků, včetně přesně stanovených kompetencí při jejich působení

• existují jasná pravidla pro zaškolování stážistů i dobrovolníků, včetně určení odpovědného pracovníka pro zaškolování (mentora)

 

Postup:

1. Rozhodnutí o vykonávání praxí na pracovišti je v kompetenci pracoviště SPOD, konkrétně vedoucího odboru. Proces výkonu praxí je ošetřen smluvně. Obecně lze konstatovat, že úřad studenty na odborné praxe přijímá a budoucím odborníkům se jeho zaměstnanci věnují v rámci odborných praxí studentů dle studijních plánů  jednotlivých vyšších odborných a vysokých škol.

2. Pracoviště uzavírá smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí se zaměřením na oblast sociální práce. Tento postup vyplývá z vnitřní vyhlášky města[1], v níž je stanoveno, že městské obvody v rámci samostatné působnosti uzavírají smlouvy o zabezpečení odborné praxe (stáže) studentů vzdělávacích institucí za základě zájmu školy či jiné vzdělávací instituce s přihlídnutím k potřebám městského obvodu.

3. Smlouvy se uzavírají po vzájemné dohodě mezi pracovištěm SPOD a příslušnou školou, tzv. rámcovou smlouvu za úřad podepisuje tajemník úřadu. Ve smlouvě jsou konkrétně vymezena práva a povinnosti všech zúčastněných stran. Smlouvy jsou uloženy u vedoucí odboru SPOD. Pracoviště má stanoven rozsah činností a kompetencí, kterou mohou stážisté vykonávat. Tento rozsah je vymezen ve smlouvě – dohodě, která obsahuje povinnosti smluvních stran, cíl působení, délku působení na pracovišti, název a adresu školy, název organizace, jméno studenta, jméno mentora, délka a způsob realizace praxe, datum počátku a konce praxe.

Další podmínky a pravidla k naplnění tohoto kritéria jsou uložena v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, slouží pro vnitřní potřebu.[1] Obecně závazná vyhláška č 14/2013, Statut města Ostravy

 

 

 

 

 

 

Kritérium 5a),b),c),d), e) je kromě výše uvedeného  naplňováno v praxi.