Standard č.6

Profesní rozvoj zaměstnanců

Profesní rozvoj zaměstnanců

6a

Vedoucí zaměstnanec orgánu   sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně   hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní   ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je   hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno   zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb   další odborné kvalifikace.

 

Cíle kritéria:

  • provádět hodnocení zaměstnanců alespoň jednou ročně
  • vést o provedeném hodnocení záznam, z něhož je  patrné stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů zaměstnanců  a potřeby jejich další odborné kvalifikace

 

Postup:

1. Pravidla pro hodnocení zaměstnanců má pracoviště SPOD zpracována písemně. Postup k naplnění tohoto kritéria je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, slouží pouze pro interní potřebu.

 

6b

Orgán   sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího   vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní   ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

+

6c

Orgán   sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených   v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu   minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců   zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní   ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a   sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní   ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů   dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.

 

Cíle kritéria:

  • každý zaměstnanec má zpracován   individuální plán dalšího vzdělávání zahrnující vzdělávací kurzy či jinou    odbornou podporu zaměřenou na problematiku sociálně-právní ochrany
  • pracoviště zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců ve formě a rozsahu požadovanými tímto kritériem a  individuálním vzdělávacím plánem zaměstnance

 

Postup:

1. Postup k naplnění tohoto kritéria je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, slouží pouze pro interní potřebu.

 

6d

Orgán   sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech   sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají   přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

 

Cíle kritéria:

  • zajištění podpory nezávislé osoby, jejíž odbornost se vztahuje k výkonu činnosti zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany
  • nezávislost osoby (= osoba stojící mimo strukturu  organizace) umožňuje neutrální „pohled z venku“ na řešenou problematiku, a    přináší tak možnost vnést do stávajících situací nové pohledy, nabízet    alternativní pracovní postupy a podporovat zaměstnance v hledání nových    způsobů řešení, které mohou pomoci k efektivnímu zvládnutí situace
  • psychická individuální podpora zaměstnanců
  • předcházení syndromu vyhoření

 

Postup:

1. Postup k naplnění tohoto kritéria je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, slouží pouze pro interní potřebu.