Standard č.12

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

12a

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení,   evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace   v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších   osobách

 

Cíle kritéria:

  • efektivní nakládání s informacemi
  • jednotný postup při vedení spisu
  • odborné poskytování sociálně-právní ochrany se  zřetelem na respektování práv klientů a ochranu jejich osobních údajů

 

12b

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem,   aby byly srozumitelné pro klienta

 

 Cíle kritéria:

  • srozumitelnost dokumentace pro běžného klienta

 

Postup pro naplnění standardu 12, kritéria 12a, 12 b:

Postup zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému upravuje komplexně Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dále vnitřní předpisy úřadu, metodické pokyny MMO, KÚMSK, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Etický kodex Společnosti sociálních pracovníků ČR, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Postup:

Postup k naplnění tohoto kritéria je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, slouží pouze pro interní potřebu, jeho naplnění je uplatňováno v praxi.