Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Adresa:
OSPOD - ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 307/65, 70936 Ostrava
Telefon:
+420599459270
Spadá pod:

Bc. Nelly Svobodová

Řeší:

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Vymezení činnosti odboru sociálně-právní ochrany dětí:

Sociálně-právní ochrana je poskytována dětem do 18ti let věku. Odbor sociálně-právní ochrany dětí při ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky zajišťuje celou agendu sociálně-právní ochrany dětí pro obvod Mariánské Hory a Hulváky a Novou Ves.

Pracovníci odboru sociálně-právní ochrany dětí:

 • spravují agendu terénní sociální práce a agendu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (např. děti páchající trestnou činnost, utíkající z domova, zneužívající návykové látky, mající výchovné problémy),

 • koordinují výkon sociálně-právní ochrany dětí, přičemž spolupracují zejména s poskytovateli sociálních služeb a dalšími státními a nestátními organizacemi a institucemi (školami a školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, PČR, obecními policiemi, Probační a mediační službou ČR, soudy, státními zastupitelstvími),

 • sledují děti umístěné v ústavní nebo ochranné výchově a vykonávají pravidelné návštěvy v zařízeních i rodinách těchto dětí,
 • vedou předepsanou spisovou dokumentaci dětí,
 • plní další úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštních předpisů,
 • řídí se platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • poskytují sociálně-právní poradenství a informace, kterých lze využít při řešení různých sociálních situací občanů, především rodin s nezletilými dětmi,
 • poskytují poradenství a pomoc v oblasti sociálně-právní ochrany, a to především v situacích spojených s rozpadem rodiny a péčí o děti, úpravou výkonu rodičovské odpovědnosti, vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného, při řešení situací nedostatečné péče o děti, při řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, které nepříznivě působí na vývoj dětí,
 • provádějí sociálně preventivní činnost a úkony vedoucí k sanaci rodiny,
 • vyhledávají ohrožené děti,

 • navrhují a udělují výchovná opatření v dysfunkčních rodinách,

 • vykonávají funkci opatrovníka a poručníka (dle § 17 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí),

 • vykonávají funkci veřejného poručníka do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce,

 • zastupují dětí, které nemohou zastoupit jejich rodiče (např. v případech, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětmi a jejich rodiči nebo mezi dětmi týchž rodičů ustanovuje soud dítěti tzv. "kolizního opatrovníka," který bude dítě v řízení nebo při jednotlivém právním úkonu zastupovat).

Jaká je role kolizního opatrovníka?

Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. Kolizní opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí. Úkolem pracovníků orgánu SPOD není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu či kdo je vinen. Je v prvé řadě na rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli.

Jaká je role sociální kurately (kurátorů pro děti a mládež)?

Činnost kurátorů pro děti mládež spočívá zejména v poskytování pomoci dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátoři pro děti a mládež dále provádějí opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Kurátoři pro děti a mládež pomáhají a dohlížejí zejména na děti:

 • které vedou zahálčivý nebo nemravný   život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným      činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za  výchovu dítěte.

Kurátoři pro děti a mládež dále:

 • zaměřují svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
 • zaměřují svoji pozornost na děti  vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob   požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími      trestnou činnost,
 • sledují u dětí projevy  nesnášenlivosti a násilí,
 • věnují pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 • zabraňují pronikání nepříznivých  sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 • nabízejí dětem programy pro využití  volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
 • spolupracují se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
 • působí proti opakovaným poruchám v  chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné  činnosti,
 • upozorňují krajské úřady na potřebu  napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné  z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 • spolupracují s krajskými pobočkami   Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti,
 • usměrňují péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami,
 • pomáhají dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování,
 • jsou v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu,
 • volí prostředky působení na děti   tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v chování  dítěte a jeho sociálního postavení,
 • řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.
 • analyzují situace v oblasti  sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhují preventivní  opatření,
 • účastní se přestupkových řízení  vedených proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestních   řízení vedených proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí      mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní  výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou  výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí      svobody a rovněž rodiče těchto dětí,
 • spolupracují s příslušným  střediskem Probační a mediační služby ČR, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely  řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či      mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
 • pomáhají dětem po propuštění z  ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření  odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních  vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení      opakování protiprávní činnosti,
 • zajišťují návaznou péči dětem i po  dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné   výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen   spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou   pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro      výkon ústavní a ochranné výchovy. 

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny odboru sociálně-právní ochrany dětí

Úřední hodiny:

Pondělí

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Středa

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

 

Pracoviště:

Přemyslovců 65, Ostrava-Mariánské Hory - budova B.

Kanceláře jsou umístěny v přízemí budovy.

 

Kontakty

Mgr. Petra Hujdusová, MPA
zastupující vedoucí odboru SPOD
Bc. Nelly Svobodová
zastupující vedoucí odboru SPOD
Bc. Karolína Franková
sociální pracovník
Bc. Jitka Jemelková, DiS.
sociální pracovník
Bc. Jana Koběrská
kurátor pro děti a mládež
Bc. Ivana Kopecká
sociální pracovník
Mgr. Zuzana Policarová
sociální pracovník
Bc. Nelly Svobodová
zastupující vedoucí odboru SPOD
Mgr. Markéta Vnenková
kurátor pro děti a mládež