Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Adresa:
OSPOD - ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 307/65, 70936 Ostrava
Telefon:
+420599459270
Spadá pod:

Bc. Nelly Svobodová

Řeší:

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Vymezení činnosti odboru sociálně-právní ochrany dětí:

Sociálně-právní ochrana je poskytována dětem do 18ti let věku. Odbor sociálně-právní ochrany dětí při ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky zajišťuje celou agendu sociálně-právní ochrany dětí pro obvod Mariánské Hory a Hulváky a Novou Ves.

Pracovníci odboru sociálně-právní ochrany dětí:

 • spravují agendu terénní sociální práce a agendu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (např. děti páchající trestnou činnost, utíkající z domova, zneužívající návykové látky, mající výchovné problémy),

 • koordinují výkon sociálně-právní ochrany dětí, přičemž spolupracují zejména s poskytovateli sociálních služeb a dalšími státními a nestátními organizacemi a institucemi (školami a školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, PČR, obecními policiemi, Probační a mediační službou ČR, soudy, státními zastupitelstvími),

 • sledují děti umístěné v ústavní nebo ochranné výchově a vykonávají pravidelné návštěvy v zařízeních i rodinách těchto dětí,
 • vedou předepsanou spisovou dokumentaci dětí,
 • plní další úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštních předpisů,
 • řídí se platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • poskytují sociálně-právní poradenství a informace, kterých lze využít při řešení různých sociálních situací občanů, především rodin s nezletilými dětmi,
 • poskytují poradenství a pomoc v oblasti sociálně-právní ochrany, a to především v situacích spojených s rozpadem rodiny a péčí o děti, úpravou výkonu rodičovské odpovědnosti, vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného, při řešení situací nedostatečné péče o děti, při řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, které nepříznivě působí na vývoj dětí,
 • provádějí sociálně preventivní činnost a úkony vedoucí k sanaci rodiny,
 • vyhledávají ohrožené děti,

 • navrhují a udělují výchovná opatření v dysfunkčních rodinách,

 • vykonávají funkci opatrovníka a poručníka (dle § 17 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí),

 • vykonávají funkci veřejného poručníka do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce,

 • zastupují dětí, které nemohou zastoupit jejich rodiče (např. v případech, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětmi a jejich rodiči nebo mezi dětmi týchž rodičů ustanovuje soud dítěti tzv. "kolizního opatrovníka," který bude dítě v řízení nebo při jednotlivém právním úkonu zastupovat).

Jaká je role kolizního opatrovníka?

Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. Kolizní opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí. Úkolem pracovníků orgánu SPOD není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu či kdo je vinen. Je v prvé řadě na rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli.

Jaká je role sociální kurately (kurátorů pro děti a mládež)?

Činnost kurátorů pro děti mládež spočívá zejména v poskytování pomoci dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátoři pro děti a mládež dále provádějí opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Kurátoři pro děti a mládež pomáhají a dohlížejí zejména na děti:

 • které vedou zahálčivý nebo nemravný   život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným      činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za  výchovu dítěte.

Kurátoři pro děti a mládež dále:

 • zaměřují svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
 • zaměřují svoji pozornost na děti  vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob   požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími      trestnou činnost,
 • sledují u dětí projevy  nesnášenlivosti a násilí,
 • věnují pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 • zabraňují pronikání nepříznivých  sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 • nabízejí dětem programy pro využití  volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
 • spolupracují se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
 • působí proti opakovaným poruchám v  chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné  činnosti,
 • upozorňují krajské úřady na potřebu  napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné  z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 • spolupracují s krajskými pobočkami   Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti,
 • usměrňují péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami,
 • pomáhají dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování,
 • jsou v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu,
 • volí prostředky působení na děti   tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v chování  dítěte a jeho sociálního postavení,
 • řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.
 • analyzují situace v oblasti  sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhují preventivní  opatření,
 • účastní se přestupkových řízení  vedených proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestních   řízení vedených proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí      mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní  výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou  výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí      svobody a rovněž rodiče těchto dětí,
 • spolupracují s příslušným  střediskem Probační a mediační služby ČR, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely  řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či      mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
 • pomáhají dětem po propuštění z  ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření  odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních  vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení      opakování protiprávní činnosti,
 • zajišťují návaznou péči dětem i po  dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné   výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen   spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou   pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro      výkon ústavní a ochranné výchovy. 

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny odboru sociálně-právní ochrany dětí

Úřední hodiny:

Pondělí

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Středa

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

 

Pracoviště:

Přemyslovců 65, Ostrava-Mariánské Hory - budova B.

Kanceláře jsou umístěny v přízemí budovy.

 

Kontakty

Bc. Nelly Svobodová, MBA
vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí
Bc. Jitka Jemelková, DiS.
sociální pracovník
Bc. Jana Koběrská
kurátor pro děti a mládež
Bc. Ivana Kopecká
sociální pracovník
Mgr. Zuzana Policarová
sociální pracovník
Mgr. Radim Široký
sociální pracovník
Mgr. Markéta Vnenková
kurátor pro děti a mládež