Odbor investiční

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, který v samostatné působnosti zejména:

  • zabezpečuje komplexní činnosti přípravy a realizace investičních akcí statutárního města Ostravy – městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky od jejich zadání až po vydání rozhodnutí k užívání stavby a předání uživateli, včetně komplexní projektové přípravy a kontrolní činnosti v průběhu realizace stavby,
  • připravuje a zajišťuje na území městského obvodu realizaci investiční výstavby s předpokládanými náklady nad 500 tis. Kč bez DPH, pokud jsou alespoň částečně hrazeny z prostředků městského obvodu či statutárního města Ostravy, a to včetně dodávek, služeb a prací neivestičního charakteru, které s realizací investiční výstavby souvisejí.
  • vychází z požadavků ostatních odborů úřadu a spolupracuje s nimi při řešení všech otázek souvisejících se zadáním, přípravou a realizací akcí investiční výstavby, včetně jejich předání a zaúčtování po dokončení
  • plní funkci ústředního investora – stavebníka a technického dozoru stavebníka nad prováděním investiční výstavby obvodu
  • zpracovává návrhy investičního rozpočtu a vyhodnocuje jeho plnění v rámci své působnosti,
  • ve spolupráci s ostatními odbory/útvary připravuje návrh investičního plánu městského obvodu,
  • zajišťuje kompletní administraci procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a veřejných zakázek malého rozsahu na základě požadavků odborů/útvarů,

Kontakty

Ing. Mgr. Jaroslav Čermák
vedoucí odboru investičního
Ing. Lubomír Burdík
investiční referent
Bc. Adéla Jílková
Referent pro spisovou službu a rozvoj obvodu
Ing. Robert Wildner
investiční referent