Standard č.8

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

8a

Orgán   sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a   jeho evidenci

 

Cíle kritéria:

 • jednotný postup při evidenci a přidělení případu, včetně uplatňování stanovených lhůt
 • dostupnost informací pro zaměstnance o evidenci případu, pro osoby, které učinily oznámení o lhůtách a dalším postupu, pro klienty o důvodech evidence případu

 

Postup:

1. Oznámení jsou přijímána písemně, e-mailem, faxem, telefonicky, ústně. U ústního podání je sepsán protokol dle § 18 správního řádu. Oznamovatel je ztotožněn nebo anonymní. Oznámení přijímá věcně a místně příslušný pracovník nebo určený zástupce. Anonymní podání posoudí vedoucí zaměstnanec, který je vyhodnotí a přidělí zodpovědnému zaměstnanci, vždy je ověřena místní a věcná příslušnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí

2. Doručená korespondence, vč. oznámení a podnětů, je evidována v elektronické podatelně e-spis (upraveno vnitřní normou – Spisový řád, účinnost od 1. 3. 2013)

3. Podnět je zařazen do evidence vždy bezodkladně a v případě, že po oznámení následují dny pracovního volna, je zařazeno do evidence následující pracovní den

4. Pokud odpovědný zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou nebo je nepřítomen pro jiný vážný důvod, oznámení či podnět je předán zaměstnanci, který je pověřen zástupem (určuje vedoucí odboru)

5. Oznamovateli je vždy bezodkladně sděleno, že jeho podnět byl přijat. Toto oznámení je písemné. V případě, že oznamovatel zanechá telefonický kontakt, je možné i telefonické sdělení.  V tel. kontaktu je možno se doptat na další informace, případně zavázat oznamovatele k bližší spolupráci, domluvit si osobní jednání. Zároveň je oznamovatel informován o dalším postupu a lhůtách pro vyřízení.  O tom, je pořízen záznam. Po prošetření podnětu či oznámení je oznamovatel písemně informován (zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je stanovena povinnost informovat oznamovatele do 30 dnů, požádá-li o to).

6. Případ eviduje ten, kdo oznámení přijal, bezodkladně je přidělen koordinátorovi případu dle místní a věcné příslušnosti na OSPOD

7. Každý klient je kmenovým zaměstnancem sociálně-právní ochrany informován o důvodech evidence jeho případu bezprostředně po zahájení úkonů ve věci (zpravidla uvedeno v protokolu nebo záznamu o úkonu).

 

8b

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen   s ohledem na jeho naléhavost.

 

Cíle kritéria:

 • bezpečí a jistota klientů, že u naléhavých případů nebude docházet k prodlení
 • stanovená kritéria naléhavosti případů a na ně navazující konkrétní postupy
 • zaměstnanci znají kritéria naléhavosti případů a postupy v situacích, které byly jako naléhavé vyhodnoceny

 Postup:

 

1. Při posuzování naléhavosti případu vychází zaměstnanec sociálně-právní ochrany zejména:

 • z posouzení míry rizika pro dítě
 • z posouzení rizikových faktorů na straně rodičů (psychické poruchy, závislosti na návykových látkách, lpění na určitých zásadách a praktikách, které nejsou ku prospěchu dítěte, kriminalita, různé osobnostní anomálie, vysoká očekávání od dítěte, nezaměstnanost, konfliktní vztahy v širší rodině, domácí násilí)
 • z posouzení rizikových faktorů na straně dětí (děti, které nemají běžné chování, jsou provokativní, s nevhodným, nepřiměřeným, zvláštním jednáním, děti úzkostné, agresivní, s obtížným temperamentem, vrozeným tělesným či mentálním handicapem, psychomotorickou opožděností, neobratností, sníženým intelektem)
 • rizikové situace - rizikový dospělý vytváří rizikové situace, k obzvláště rizikovým situacím pak dochází tehdy, jestliže dítě svou rizikovostí vychází vstříc rizikovosti dospělého. Jsou situace, které jsou rizikové samy o sobě. Např. nechtěnost dítěte při početí, v těhotenství a při narození, narození postiženého dítěte, náhradní rodinná péče, děti v případech rozvodových a rozchodových konfliktů, rodiny, kde jsou časté konflikty mezi členy, chudoba, nezaměstnanost.

2. Naléhavost a bezodkladná intervence ze strany OSPOD v případu je určena dle bezprostřední míry nebezpečí pro dítě. Vždy je při posuzování zvažován celý kontext situace.

A )Řešíme IHNED ( v případě ohrožení života a zdraví dítěte) když:

1/ rodiče jsou pod vlivem alkoholu, drogy, nejsou schopni aktuální péče o dítě

2/ rodiče náhle zemřeli – autonehoda, sebevražda, v důsledku násilného trestného činu

3/ ataka psychické nemoci u rodiče

4/ fyzické napadení dítěte rodičem nebo jinou osobou, aktuální hrozba fyzického napadení

5/ dítě bezprostředně po sebepeškozujícím jednání

6/ dítě na útěku z rodiny

7/ dítě bez adekvátního dozoru s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte, s ohledem na denní      dobu, zdravotní stav, cizinec

8/ podezření na sexuální zneužití dítěte

9/ rodina je náhle bez přístřeší a zcela bez finančních prostředků

10/ dítě je svědkem I obětí DN, při vykázání násilné osoby, případně zásahu policie

11/ dítě jako oběť trestného činu (dítě jako zvlášť zranitelná oběť)

12/ dítě dopouštějící se závažného agresívního jednání vyžadujícího výchovné opatření

 

B) Nejdéle do 5 prac. dnů řešíme následující:

1/ podezření na psychické či fyzické týrání

2/ dítě ve vztahovém konfliktu mezi rodiči

3/  odmítnutí zajištění lékařské péče pro dítě

4/ opakovaný podnět, který byl OSPOD v předchozích 2 případech vyhodnocen jako nedůvodný

5/ zanedbávání péče v kombinaci s riziky na straně dospělého

6/ dítě intoxikované alkoholem, drogou

 C) Do 30 dnů řešíme:

1/ informace pro jiné instituce, v případě žádosti soudu dle možností vyhovíme i v kratší lhůtě

2/ majetkové poměry dítěte

3/ podněty na výchovná opatření

4/ výchovné problémy dítěte

5/ maření výkonu úředního rozhodnutí

6/ odmítnutí vyřízení nutných úředních formalit po narození dítěte

7/ žádosti s výjimkou žádostí se zákonem stanovenými lhůtami (např. odmítnutí o nahlédnutí do spisu Om)

 

8c

Každý případ je přidělen konkrétnímu   koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní   ochrany u daného případu.

 

Cíle kritéria:

 • zajištění koordinátora pro každý řešený případ
 • řízení případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost

Postup:

1. Koordinátor je zaměstnanec SPOD, který řídí a zodpovídá za průběh poskytovaní SPO. Provází klienta celým procesem pomoci a podpory. Komunikuje s klientem, přijímá jeho podání, projednává a řeší zásadní záležitosti týkající se sociální situace dítěte. Koordinátorem jednotlivého případu je určen zaměstnanec dle funkční náplně, odbornosti a dalších kritérií souvisejících např. s rajonizací správního obvodu, neboli jednotliví zaměstnanci vykonávající sociálně-právní ochranu mají pro výkon své práce svěřenou určitou územní část správního obvodu, nové případy jsou rozdělovány podle tohoto klíče. Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany Úřadu městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky zná své povinnosti a zodpovědnost vůči řešenému případu

2. Informace o tom, kdo je koordinátorem případu, je sdělena zákonným zástupcům dítěte, popř. osobám odpovědným za výchovu, a to po převzetí případu a zahájení úkonů ve věci, rovněž i spolupracujícím subjektům.

3. Změna koordinátora je možná v případě námitek podjatosti vůči zaměstnanci ze strany klienta nebo samotného zaměstnance. Klient je vždy o tom seznámen prokazatelně a srozumitelně s uvedením data, od kterého ke změně dochází. Případ je jinému koordinátorovi předán protokolárně. Spolupracující osoba nebo organizace je o této změně rovněž informována.

 

8d

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu   sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany pracuje   maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro mládež se 40   rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami   v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami.

 

Cíle kritéria:

 • zajištění řádného a kvalitního výkonu sociálně-právní ochrany, zajištění práva rodiny
 • ochrana zaměstnanců před přetížením

 

 

Postup:

1. Postup k naplnění tohoto kritéria je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, je k dispozic k nahlédnutí.