Odbor místního hospodářství

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, který vykonává státní správu na úseku:

 • pozemních komunikacích jako příslušný silniční správní úřad
 • příslušný správní úřad na úseku provozu na pozemních komunikacích
 • ochrany přírody
 • ochrany zvířat proti týrání
 • veterinární péče
 • ochrany ovzduší
 • odpadové hospodářství
 • ochrana životního prostředí

 

Odbor v samostatné působnosti:

 • zajišťuje správu místních komunikací III. a IV. tříd včetně jejich součástí a příslušenství
 • zajišťuje u silnici I. až III. tříd a místních komunikací I. a II. třídy správu přilehlých chodníků, chodníků pod podloubím, cyklistických stezek, veřejných parkovišť a obratišť, podchodů a zařízení sloužících k řízení provozu
 • zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací včetně součástí
 • zřizuje a udržuje nástupiště nově zřizovaných trolejbusových, tramvajových a autobusových zastávek
 • udržuje místní komunikace včetně autobusových zastávek, které se nacházejí na území městského obvodu
 • spravuje veřejná prostranství a tržiště
 • zajišťuje čistotu městského obvodu:

-          svozem domovního a komunálního odpadu uloženého na pozemcích svěřených městskému obvodu

-          vývozem odpadkových košů, včetně jejich rozšiřování, obnovy a údržby

-          udržuje městskou zeleň, veřejná prostranství včetně porostů a drobných staveb

 • zabezpečuje údržbu a opravy válečných hrobů a pietních míst ve vlastnictví města svěřených městskému obvodu

 

V oblasti přenesené působnosti:

 • plní úkoly podle § 24a a § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly podle § 40 odst. 3, § 41 odst. 3, § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly podle § 73 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly podle § 24, § 24a, § 25 odst. 6, § 28 odst. 6 a § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly stanovení v § 40 odst. 5 písm. a), b) vyjma § 23 odst. 1 a 3 podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly stanovení v § 41 odst. 1 podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly stanovené v § 77 a § 77a ve věcech místních komunikací III. a IV. třídy a účelových komunikací dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě dle § 9 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • povoluje kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu dle § 8 odst. 14a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly podle paragrafu 147 zákona c. 541/2020 Sb., zákon o odpadech (kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, a mají zajištění převzetí odpadu, který samy nezpracuji v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona)

 • Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni,

-      projednává správní delikty dle § 27 a přestupky dle § 28 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

-      podle § 40 odst. 4 písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přestupky ve věcech silnic a dálnic, místních a veřejně přístupných účelových komunikací

-      podle § 79b odst. 1 písm. a) a § 79f odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších změn a doplňků

 • ukládá pokuty podle zvláštních zákonů

 

Kontakty:

Kontakty

Ing. Vojtěch Potocký, MPA
vedoucí odboru místního hospodářství
Magdalena Burianová
referent agendy MH a D
Mgr. Daniel Michalík, DiS.
referent agendy MH a D
Radovan Micorek
technický pracovník, pověřený vedením úseku VPP
Ing. Hana Ocásková
referent agendy MH