Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace:

Mateřské školy

Základní školy

 

Ostatní:

Volný čas, sport a kultura

 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává městský obvod zřizovatelskou funkci vůči jím zřízeným příspěvkovým organizacím.

Radě městského obvodu je vyhrazeno podle § 120 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, plnit vůči škole úkoly zřizovatele. Pokud tyto úkoly nejsou vyhrazeny zastupitelstvu městského obvodu.

 

Nejdůležitější právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 

Odkazy:

MŠMT

Česká školní inspekce

Rejstřík škol a školských zařízení