Symboly obvodu

Znak obvodu

Znak obvodu

 

Prapor

Prapor obvodu