Standard č.14

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

Cíle kritéria:

  • seznamování klientů s dostupnými službami, motivování k využívání jiných služeb
  • orientace zaměstnanců v síti dostupných služeb a organizací poskytujících relevantní pomoc a podporu

Postup:

1. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany má dostatečné informace o státních organizacích, neziskových organizacích a jiných institucích a službách, které mají pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí či poskytují služby pro rodiny s dětmi (Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, http://socialnisluzby.ostrava.cz)

2. Každý zaměstnanec má k dispozici Katalog sociálních služeb ve městě Ostrava,[1] který je přehledně zpracován, obsahuje souhrn sociálních služeb pro následující skupiny občanů: seniory, občany s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi, občany se zrakovým postižením, občany se sluchovým postižením, občany s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, občany s civilizačním onemocněním, občany ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučení, a dále je pozornost věnována romskému etniku, prevenci kriminality a protidrogové prevenci, dobrovolnictví a v neposlední řadě rodině a dětem. Pro rodinu a děti jsou nabízeny následující sociální služby: odborné sociální poradenství, intervenční centra, azylové domy, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, sociální rehabilitace, terénní programy. Mezi ostatními aktivitami jsou uvedeny: volnočasové aktivity pro děti a klubová činnost, aktivity k podpoře rodiny a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

3. Každý zaměstnanec má možnost najít pro klienta vhodnou sociální službu také na webovém portále sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava[2].

4. Zaměstnanci vybírají další služby tak, aby vedly k naplnění cílů, které byly stanoveny v rámci individuálního plánu ochrany dítěte. Zároveň je nutné zohlednit individuální potřeby dítěte a specifika rodiny. Důležitá je provázanost pomoci OSPOD se spolupracujícími organizacemi, kdy důležitým prvkem je společná práce na tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte.

5.O tom, že je klientovi nabízena určitá služba, případně předán kontakt nebo klient přímo vyjádří své stanovisko k nabízené službě (včetně záporného), provede zaměstnanec záznam do spisu klienta. V případě, že rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, nedbají doporučení orgánu sociálně-právní ochrany při řešení obtížné situace dítěte a rodiny a toto je v rozporu se zájmem dítěte, může být těmto osobám uložena ve správním řízení povinnost využít odbornou pomoc (v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, §12).

14b

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

Cíle kritéria:

  • zajištění včasné přípravy na život dítěte po dosažení zletilosti
  • dětem vyrůstajícím ve složitých podmínkách zpřístupnit základní informace a dovednosti, jak začít samostatně žít po dosažení zletilosti

 

Postup:

1. V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, §32 odst. 4, písm. f, se zaměstnanci sociálně-právní ochrany aktivně podílejí na zajištění návazné péče o děti i po dosažení zletilosti, a to zejména v případech ukončení ústavní nebo ochranné výchovy či jejich prodloužení. V praxi to znamená, že zaměstnanci mají povinnost pomáhat klientům, kteří budou opouštět výchovná zařízení, s přípravou na samostatný život, tj. s hledáním vhodného zaměstnání, mají být nápomocni při řešení jejich problémů (zejména týkající se rodiny, do které se vrátili nebo jiných vztahů) a pomáhat jim vyhledat vhodnou službu. Znamená to, že klient se zaměstnancem o svých problémech jedná i po dosažení 18-ti let věku, a ten mu předává důležité informace a kontakty na další důležitá zařízení, případně jej doprovází na jednání v nich (především krajské pobočky úřadu práce, jiné sociální služby - ať už pobytové či ambulantní apod.). Zaměstnanci jsou v osobním kontaktu s dětmi, které jsou v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátora.

2.Zaměstnanec OSPOD  sám s dětmi hovoří o tématech týkajících se přípravy na samostatný život. V rámci projednávání určitých témat může využít informační brožury či letáky konkrétních institucí. O jednání s dítětem následně vypracuje sociální záznam, který je založen do spisové dokumentace dítěte. V rámci sociální práce s dětmi jsou jednotlivá témata specifikována v rámci individuálního plánu ochrany dítěte, přičemž na zřetel musí být brány (nebo zohledněny) individuální potřeby dítěte. Návazná péče je také zajišťována předáním informací o dětech, u kterých bude v následujícím roce ukončena ústavní nebo ochranná výchova zletilostí,  pověřenému pracovníkovi odboru sociální péče, což je součástí individuálního plánu dítěte[1] Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

[2] http://socialnisluzby.ostrava.cz/