Odbor finanční

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním městského obvodu z rozpočtu městského obvodu. Vede účetnictví o stavu, pohybu a evidenci majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích.

 

Odbor v samostatné působnosti:

 • Sestavuje návrh rozpočtu
 • Zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti městského obvodu
 • Sestavuje zásady pro sestavování návrhu rozpočtu a návrhu rozpočtového výhledu
 • Sestavuje závěrečný účet dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Sestavuje a předkládá ke schválení orgánům MOb roční účetní závěrku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Sleduje peněžní fondy
 • Spolupracuje se správci peněžních fondů při sestavování rozpočtu těchto fondů
 • Zabezpečuje sledování hospodaření peněžních fondů v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními
 • Vede účetnictví o vlastním hospodaření, o majetku
 • Zpracovává podklady pro přijetí úvěrů, půjček
 • Vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy
 • Prověřuje výkazy zřízených příspěvkových organizací
 • Realizuje schválená rozpočtová opatření
 • Zpracovává finanční analýzy
 • Zabezpečuje styk s peněžními ústavy
 • Koordinuje přípravu a průběh inventarizace majetku, závazků a pohledávek městského obvodu
 • Vede centrální evidenci faktur přijatých a faktur vydaných
 • Plní funkci hlavního účetního a správce rozpočtu v rámci řídící kontroly dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Vyhotovuje roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu o finanční kontrole. Roční zpráva zahrnuje výsledky finančních kontrol zřízených příspěvkových organizací
 • Zajišťuje provedení finančního krytí účetních dokladů v příslušném programovém vybavení
 • Vypracovává analýzy čerpání rozpočtu pro jednotlivé odbory a oddělení ÚMOb dle platných dispozic s rozpočtovými prostředky
 • Předkládá RMOb a ZMOb materiály, týkající se působnosti finančního odboru

 

 

V oblasti přenesené působnosti:

 • Provádí výkon rozhodnutí (exekucí) jako 1. stupeň správního řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Povoluje provoz hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Eviduje, vydává a inventarizuje přísně zúčtovatelné tiskopisy (stvrzenky za hotové, pokutové bloky), vydává je oprávněným odborům
 • Vykonává podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, správu místních poplatků ze psů a z provozování hazardních her