Odbor finanční

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním městského obvodu z rozpočtu městského obvodu. Vede účetnictví o stavu, pohybu a evidenci majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích.

 

Odbor v samostatné působnosti:

 • Sestavuje návrh rozpočtu
 • Zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti městského obvodu
 • Sestavuje zásady pro sestavování návrhu rozpočtu a návrhu rozpočtového výhledu
 • Sestavuje závěrečný účet dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Sestavuje a předkládá ke schválení orgánům MOb roční účetní závěrku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Sleduje peněžní fondy
 • Spolupracuje se správci peněžních fondů při sestavování rozpočtu těchto fondů
 • Zabezpečuje sledování hospodaření peněžních fondů v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními
 • Vede účetnictví o vlastním hospodaření, o majetku
 • Zpracovává podklady pro přijetí úvěrů, půjček
 • Vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy
 • Prověřuje výkazy zřízených příspěvkových organizací
 • Realizuje schválená rozpočtová opatření
 • Zpracovává finanční analýzy
 • Zabezpečuje styk s peněžními ústavy
 • Koordinuje přípravu a průběh inventarizace majetku, závazků a pohledávek městského obvodu
 • Vede centrální evidenci faktur přijatých a faktur vydaných
 • Plní funkci hlavního účetního a správce rozpočtu v rámci řídící kontroly dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Vyhotovuje roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu o finanční kontrole. Roční zpráva zahrnuje výsledky finančních kontrol zřízených příspěvkových organizací
 • Zajišťuje provedení finančního krytí účetních dokladů v příslušném programovém vybavení
 • Vypracovává analýzy čerpání rozpočtu pro jednotlivé odbory a oddělení ÚMOb dle platných dispozic s rozpočtovými prostředky
 • Předkládá RMOb a ZMOb materiály, týkající se působnosti finančního odboru

 

 

V oblasti přenesené působnosti:

 • Provádí výkon rozhodnutí (exekucí) jako 1. stupeň správního řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Povoluje provoz hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Eviduje, vydává a inventarizuje přísně zúčtovatelné tiskopisy (stvrzenky za hotové, pokutové bloky), vydává je oprávněným odborům
 • Vykonává podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, správu místních poplatků ze psů a z provozování hazardních her

 

Kontakty

Ing. Lucie Janošová
vedoucí odboru finančního
Bc. Jan Čumpelík
referent agendy financování
Bc. Lucie Dudek
pokladní, referent agendy poplatků ze psů
Ludmila Grunertová, DiS.
referent agendy financování, rozpočtář
Ing. Marta Kuchařová
referent agendy financování
Jitka Miklovičová
referent finančního odboru
Jana Mochelová
referent agendy financování
Kateřina Nevludová
referent agendy financování
Bc. Šárka Powiesniková
referent agendy financování
Ing. Jana Sklářová, MPA
finanční manažer projektů
Ing. Šárka Zwardońová
referent agendy financování
Kateřina Žídková
hlavní účetní