Povinně zveřejňované informace

1. Název

Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

 


 

2. Důvod a způsob založení

Výpis z usnesení mimořádného plenárního zasedání Národního výboru města Ostravy, konaného dne 14.září 1990

144/M - Plenární zasedání NV města Ostravy podle § 11, odst. 2, zákona o národních výborech z roku 1988, s účinností ode dne voleb, t.j. od 24.listopadu 1990 schvaluje tyto změny území města Ostravy:


1. ze stávajícího území obvodu Ostrava 1 se vyčleňují městské části jako nové obvody města

- Nová Ves
- Lhotka
- Petřkovice
- Hošťálkovice
- Mariánské Hory,  Hulváky včetně Bedřišky


2. ze stávajícího území obvodu Ostrava 2 se vyčleňují městské části jako nové obvody města

- Radvanice
- Bartovice
- Michálkovice


3. ze stávajícího území obvodu Ostrava 3 se vyčleňují městské části jako nové obvody města

- Nová Bělá
- Hrabová
- Vítkovice
- Proskovice
- Stará Bělá


4. ze stávajícího území obvodu Ostrava 4 se vyčleňují městské části jako nové obvody města

- Polanka
- Pustkovec-ves
- Svinov
- Třebovice
- Krásné Pole
- Martinov

 


 

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

 

Elektronická podatelna - datové formáty a další doplňující informace 


 

5. Bankovní spojení

 


 

6. IČ obce

 


 

7. DIČ

 


 

8. Dokumenty

Dokumenty

 


 

9. Žádosti o informace

 Žádosti o informace lze podat na těchto místech:

  • podatelna Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  • odbory Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Způsoby  podání žádosti: 

  • Písemně na místa dle předchozího bodu
  • Elektronicky prostřednictvím el. podatelny

Formulář (není podmínkou podání žádosti o informaci)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně
Na adresu Úřad městského obvodu, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na e-mail: posta@marianskehory.cz

Ústně
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 


 

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce, starosta nebo místostarosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 


 

12. Formuláře
13. Návody pro řešení životních situací

Přehled životních situací a jejich řešení

 

Na úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky rovněž najdete úředníky školené pro komunikaci ve znakové řeči:

Ing. Marcela Kočová (Odbor sociální péče)

 


 

14. Předpisy

Důležité právní předpisy používané v činnosti veřejné správy – jsou uvedena jejich čísla a rozumí se jimi vždy platné znění ve znění všech pozdějších předpisů k aktuálnímu datu:

13/1997 Sb.   zákon o pozemních komunikacích
17/1992 Sb.   zákon o životním prostředí
106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím
108/2006 Sb. zákon o sociálních službách
110/2019 Sb. zákon o zpracování osobních údajů
111/1994 Sb. zákon o silniční dopravě
111/2006 Sb. zákon o pomoci v hmotné nouzi
114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny
128/2000 Sb. zákon o obcích
13/1997 Sb.   zákon o pozemních komunikacích
133/1985 Sb. zákon o požární ochraně
133/2000 Sb. zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
134/2016 Sb. zákon zadávání veřejných zakázkách
148/1998 Sb. zákon o ochraně utajovaných skutečností
159/2006 Sb. zákon o střetu zájmů
166/1999 Sb. zákon o veterinární péči
183/2006 Sb. stavební zákon
185/2001 Sb. zákon o odpadech
187/2006 Sb. zákon o nemocenském pojištění
201/2012 Sb. zákon o ochraně o ovzduší
21/2006 Sb.   zákon o ověřování opisů a podpisů
218/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech
227/2000 Sb. zákon o elektronickém podpisu
240/2000 Sb. zákon o krizovém řízení
243/2000 Sb. zákon o rozpočtovém určení daní
246/1992 Sb. zákon o ochranu zvířat proti týrání
250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích
254/2001 Sb. zákon o vodách
256/2001 Sb. zákon o pohřebnictví
256/2013 Sb. katastrální zákon
258/2000 Sb. zákon o ochraně veřejného zdraví
262/2006 Sb. zákoník práce
280/2009 Sb. daňový řád
300/2008 Sb. zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
301/2000 Sb. zákon o matrikách, jménu a příjmení
312/2002 Sb. zákon o úřednících územně samosprávných celků
326/2004 Sb. zákon o rostlinolékařské péči
328/1999 Sb. zákon o občanských průkazech
326/2021 Sb. zákon o občanských průkazech
329/1999 Sb. zákon o cestovních dokladech
338/1992 Sb. zákon o dani z nemovitosti
340/2015 Sb. zákon o registru smluv
352/2001 Sb. zákon o užívání státních symbolů České republiky
359/1999 Sb. zákon o sociálně-právní ochraně dětí
365/2000 Sb. zákon o informačních systémech veřejné správy
40/2009 Sb.   trestní zákoník
435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti
449/2001 Sb. zákon o myslivosti
455/1991 Sb. zákon o živnostenském podnikání
48/1997 Sb.   zákon o veřejném zdravotním pojištění
491/2001 Sb. zákon o volbách do zastupitelstev obcí
499/2004 Sb. zákon o archivnictví
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. školský zákon
563/1991 Sb. zákon o účetnictví
565/1990 Sb. zákon o místních poplatcích
582/1991 Sb. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů
634/2004 Sb. zákon o správních poplatcích
84/1990 Sb.   zákon o právu shromažďovacím
85/1990 Sb.   zákon o právu petičním
89/2012 Sb.   občanský zákoník
99/2004 Sb.   zákon o rybářství

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) 
nařízení vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
nařízení vlády 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 


 

15. Úhrady za poskytování informací
Pokud náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 100,-- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.
Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada v plné výši dle ceníku, i když tato nepřesáhne 100,-- Kč.
 
16. Seznam organizací
19. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů


S účinností od 01.09.2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

20. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)