Standard č.4

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

4a

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační   struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily   jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany   k výkonu sociálně-právní ochrany.

 

Cíle kritéria:

  • sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným  počtem zaměstnanců tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem č. 359/1999 Sb.
  • pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu a ve vnitřních předpisech určen počet pracovních míst pro výkon  sociálně-právní ochrany
  • pracoviště má zpracovány profily zaměstnanců  vykonávajících sociálně-právní ochranu
  • pracovní profily poskytují cílové skupině,   institucím i veřejnosti informaci o popisu pracovní pozice a vykonávané  práci zaměstnanců agendy sociálně-právní ochrany

 

Postup:

1. V souladu s organizační strukturou ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany v celém správním obvodu 7 zaměstnanců, kteří jsou organizačně dle specializací zařazeni na odboru sociálně právní ochrany dětí, specializace jsou určeny takto: 1 vedoucí zaměstnanec, 5 sociálních pracovníků, 1 kurátor pro mládež. Sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem zaměstnanců tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2.Základním dokumentem organizační struktury je Organizační řád Úřadu městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky.

3.Všichni zaměstnanci odboru sociálně-právní ochrany dětí jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek, žádný z nich nezastává kumulovanou funkci.

4.Pracovním profilem je myšlen popis pracovní pozice vzhledem k požadovanému vzdělání či kvalifikaci, specifickým dovednostem, požadované praxi, osobnostním předpokladům zaměstnance. Obsah pracovního profilu vychází z předpisů upravujících pracovně-právní vztahy a z dalších předpisů (zákon o obcích, zákoník práce, zákon na ochranu osobních údajů, vnitřní předpisy úřadu aj.) a je s nimi v souladu.

4. Pracovní náplně a profily zaměstnanců se mění v závislosti na změnách zákonů, aby se předešlo rozporům mezi skutečnou praxí a činnostmi uvedenými v pracovním profilu.

5. Pracovní profily a náplně zaměstnanců jsou uloženy v personálních složkách vedených vedoucím zaměstnancem.

6.Obsahem pracovní náplně každého zaměstnance sociálně-právní ochrany je jeho zařazení dle katalogu prací, který zároveň stanovuje požadavky na vzdělání a praxi. Požadavky na vzdělání a praxi sociálního pracovníka se řídí zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, část osmá – předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§§109,110), další vzdělávání sociálního pracovníka (§111).

7.Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. Uvedené předpoklady aktuálně splňují všichni zaměstnanci sociálně-právní ochrany. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany má zkoušku zvláštní odborné způsobilosti (podle zák. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků).

 

4b

Počet zaměstnanců je   přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu   přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno   kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve   správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.

Základním výchozím kritériem   je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny   k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.

Do počtu pracovníků se   započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty.

 

Cíle kritéria:

  • kvalita poskytování sociálně-právní ochrany je zajištěna dostatečným počtem zaměstnanců
  • zaměstnanci mají kapacitu řešit všechny situace ohrožených dětí ve svém správním obvodu
  • počet zaměstnanců odpovídá výpočtu minimálně 1 zaměstnanec na 800 dětí s trvalým pobytem ve správním obvodu pracoviště

 

Kritérium je naplňováno v praxi. Vychází z průběžně aktualizovaných statistických dat Českého statistického úřadu o počtech dětí v rámci správního obvodu a dále také ze Sociodemografické analýzy zpracované v roce 2013, která představuje mapu rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, kde jsou jednotlivé orgány sociálně-právní ochrany rozděleny podle míry náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany do tří skupin[1].

4c

Orgán   sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem   písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím   vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace   zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež   a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní   pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.

 

Cíle kritéria:

  • poskytování sociálně-právní ochrany se  všemi činnostmi, povinnostmi a oprávněními je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.
  • každý zaměstnanec je vybaven písemnou  formou oprávnění a povinností, které může na požádání předložit
  • nedochází ke kumulaci agendy sociálně- právní ochrany s jinými agendami mimo výkon sociálně-právní ochrany

 

Postup:

1. Každý zaměstnanec je vybaven a může se prokázat písemnou formou oprávnění a povinností. Toto je součástí Průkazu zaměstnance zařazeného do ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky. K zastupování dětí u soudů jsou zaměstnanci oprávněni na základě plné moci, kterou uděluje starosta obce. Dále plnou moc k zastupování Úřadu městského obvodu Ostrava–Mariánské Hory a Hulváky u soudu (vč. následného přidělení správního čísla). Ke správním činnostem dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů je zvláštní pověření, které je uloženo v personálním spise zaměstnance. Deklarovaná oprávnění a povinnosti poskytují klientům, institucím, případně veřejnosti informaci o vykovávané práci, o plněných povinnostech a uplatňovaných oprávněních zaměstnanců.  

2. Zpracovaná oprávnění a povinnosti jsou součástí standardů pro výkon sociálně-právní ochrany.

3. Obsah oprávnění a povinností odpovídá funkčnímu zařazení zaměstnance podle pracovní smlouvy, je v souladu se zákonem a s pracovní náplní. Dílčí změny v jednotlivých dokumentech jsou změněny ve všech souvisejících předpisech, aby nedocházelo k rozporu mezi stanovenými a uplatňovanými oprávněními a povinnostmi. Oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím jsou obsaženy v pracovní náplni zaměstnance (uvedení funkce podle katalogu prací, obsah uvedené funkce, výčet konkrétních činností).

4. Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  Okruh činností výkonu přenesené působnosti v zabezpečování sociálně-právní ochrany dětí je na území Statutárního města Ostravy vymezen Statutem města Ostravy – obecně závazná vyhláška č. 14/2013, čl. 15 – Sociální věci, odst. b) – přenesená působnost.

5. Oblast náhradní rodinné péče je podle Statutu města Ostravy vykonávána Magistrátem města Ostravy – odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit.

6. Výkon agendy sociálně-právní ochrany není kumulován s jinými agendami nespadajícími pod její výkon, pracoviště důsledně dbá na to, aby k tomu nedocházelo.