Standard č.7

Prevence

Prevence

7a

Orgán   sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.   Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity   ve svém správním obvodu.

 

Cíle kritéria:

  • pracoviště orgánu sociálně-právní  ochrany má jasně stanoveno, jak postupuje při vyhledávání a monitorování ohrožených dětí
  • pracoviště prokazatelně realizuje či koordinuje preventivní aktivity ve svém správním obvodu

 

Postup:

1. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany aktivně vyhledávají a zároveň monitorují v průběhu prováděných šetření v rodinách, školách nebo jiných místech, vždy také další dění v příslušné lokalitě (kontaktuje další děti na ulici, přijímá informace od jiných obyvatel lokality, příp. učitelů, vychovatelů, všímá si např. rizikových míst, kde se setkává mládež), na získané informace adekvátně reagují.

2. Informaci či podnět ohledně možného ohrožení dítěte může pracoviště obdržet od kterékoliv fyzické osoby, školy, mateřské školy nebo jiného zařízení určeného pro děti, od lékaře, obecní policie nebo Policie ČR.

3. Na zaměstnance pracoviště se s žádostí o pomoc může obrátit samo dítě, a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu.

4.Obecně je věnována zvýšená pozornost dětem s omezenou sociální percepcí, traumatizovaným, s handicapem, s problematickým chováním, evidovaným v systému pro některou z forem ohrožení (týraným, zneužívaným, zanedbávaným).

5. Vedoucí odboru sociálně-právní ochrany realizuje v rámci svého pracovního zařazení depistáže v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v základních školách, nízkoprahových zařízeních pro děti, ubytovnách), o těchto depistážích jsou pořízeny zápisy, které jsou uloženy u vedoucí odboru.

6. V územním obvodu je realizována činnost tzv. policejní buňky, kterou tvoří zástupci státní i městské policie, zaměstnanci  pracoviště SPOD, vedení radnice, zástupce bytového odboru, zástupci dvou základních  škol, zástupce neziskové organizace Bílý nosorožec. Pravidelná setkání tohoto uskupení probíhají co 2 měsíce, v prostorách Bílého nosorožce. Cílem setkání je řešení aktuálních problémů v oblasti péče o ohrožené děti, vyhledávání a vyhodnocování rizikových oblastí, řešení záškoláctví, zneužívání alkoholu a návykových látek apod.

7. Pracoviště využívá Zpravodaj Mariánských Hora a Hulvák, který vydává mariánskohorská radnice jedenkrát měsíčně a distribuuje jej zdarma místním občanům do poštovních schránek. Zpravodaj slouží především k poskytování informací o dění v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Ve zpravodaji jsou obyvatelé informováni o konkrétní činnosti pracoviště a i o možnostech, jak mají občané postupovat v případě podezření, že se v jejich blízkosti či okolí nachází ohrožené dítě, kde mohou tuto skutečnost oznámit a pokud takto učiní, že pracoviště je povinno zachovávat mlčenlivost o identitě oznamující osoby.

 

7b

Orgán   sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími   fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s   orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních   služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační   a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli   zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a   orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních   potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v   rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

 

Cíle kritéria:

  • v oblasti prevence je uplatňován  multidisciplinární přístup
  • existuje osvěta, vzdělávání o   sociálně-právní ochraně dětí na všech úrovních společnosti
  • speciální multidisciplinární tým má v oblasti prevence jasně stanoveny cíle i pravidla fungování

 

Postup:

1. Projekt „Systém včasné intervence“(dále jen SVI) prostřednictvím elektronické sítě propojuje všechny subjekty spolupracující v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (OSPOD, Police ČR, Městská policie, Státní zastupitelství). Jedná se o informační systém, do kterého jsou primárně zapojeny všechny ostravské orgány sociálně-právní ochrany dětí. Partnery informačního systému jsou i Policie ČR a Městská Policie, tyto subjekty do systému formou oznámení vkládají aktuální informace ohledně situace dítěte, tyto informace se tak operativně dostávají ke konkrétním pracovníkům OSPOD.

2. SVI je využíván v rámci pohotovosti – poskytuje zaměstnanci, který aktuálně pohotovost vykonává, potřebné informace ke klientovi na území celého města Ostrava a širšího správního obvodu (je umožněn speciální přístup pro zaměstnance vykonávající pohotovost). 

3. V rámci města Ostravy je stanoven tzv. pohotovostní tým. Jedná se o skupinu složenou ze zaměstnanců ostravských orgánů SPOD, kteří zajišťují mimo stanovenou pracovní dobu svých úřadů pracovní pohotovost. Jedná se o dobu, kdy jsou určití zaměstnanci připraveni k případnému výkonu práce. Doba pohotovosti bezprostředně navazuje na stanovanou pracovní dobu, je vykonávána v dobách pracovního klidu a státních svátků. Je vykonávána na celém území města Ostravy včetně jeho širšího správního obvodu. Zaměstnanec, který má pohotovostní službu, má zřízen speciální přístup v rámci SVI do pracovního prostoru všech ostravských orgánů SPOD. Může tak ihned nahlédnout do konkrétního spisu a získat operativně informace potřebné pro řešení mimořádné situace dítěte v rámci pohotovosti.

 

3.V rámci Magistrátu města Ostravy, odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, pracuje „Tým pro mládež“ – jedná se o speciální multidisciplinární tým složený ze zástupců ostravských orgánů SPOD, Policie ČR, Městské policie Ostrava, Probační a mediační služby ČR, zástupců okresního soudu a státního zastupitelství v Ostravě, metodiků prevence ze ZŠ a SŠ). Tým pro mládež řeší otázky týkající se problematiky péče o rizikové a ohrožené děti, koordinuje spolupráci jednotlivých institucí, navrhuje možnosti řešení problémů na základě kasuistik.

4. Policejní buňky - jedná se o koordinační schůzky zástupců státní správy, samosprávy a neziskových organizací působících v dané potenciálně rizikové lokalitě s cílem sdílení důležitých informací o lokalitě a řešení jejich aktuálních problémů. Díky součinnosti mnoha složek participujících na udržení bezpečnosti (zástupci NNO působící v lokalitě, jednotlivých obvodních oddělení PČR, MP, Toxitýmu PČR, městských obvodů, ZŠ a SŠ, a další, dle aktuální potřeby) dochází k zefektivnění a urychlení řešení problémů a navazování kontaktů mezi jednotlivými členy. Buňky jsou otevřené pro všechny, kteří mají zájem a potenciální možnosti podílet se na udržení bezpečnosti dané lokality.

5. Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Ostrava – proces komunitního plánování (dále jen KP) sociálních služeb započal v roce 2003. Posláním komunitního plánování v Ostravě je především zajištění místní dostupnosti sociálních služeb a souvisejících aktivit. Smyslem je vytvořit takový systém, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb a zajišťuje občanům města síť služeb, která poskytuje služby kvalitní, finančně a místně dostupné. Proces komunitního plánování je založen na principu partnerství a spolupráce mezi politickou reprezentací města, odborníky, uživateli a veřejností. V rámci komunitního plánování v Ostravě působí 10 pracovních skupin, ve kterých je aktivně zapojeno více než 200 osob. Na území města působí více než 70 organizací, které poskytují 175 sociálních služeb a 212 souvisejících aktivit pro více než 30 000 uživatelů. Výstupem plánování je mimo jiné i Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, který přehledně mapuje poskytovatele sociálních služeb,  jehož součástí je i oddíl Děti a rodina s charakteristikou cílové skupiny a seznamem poskytovatelů služeb (odborné sociální poradenství, azylové domy, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby, sociálně-preventivní a vzdělávací aktivity určené pro děti, mládež a rodiče), veřejnost má možnost přístupu k nabízeným službám přes webový portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava (http://socialnisluzby.ostrava.cz). Podrobné informace o komunitním plánování lze nalézt na webových stránkách www.kpostrava.cz , kde je rovněž odkaz na webový portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, který pomáhá vyhledat konkrétní sociální služby.  

6. Komise sociálně-právní ochrany dětí – je zvláštním orgánem města Ostravy. Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany na území města Ostravy včetně jeho širšího správního obvodu, sleduje působení opatření učiněných orgány SPOD popř. sama taková opatření iniciuje. Poslání komise lze spatřovat i v ochraně týraných a zneužívaných dětí. Členy komise jsou zástupci orgánu SPOD, neziskových organizací, územní samosprávy, lékaři, psychologové. Jednotliví představitelé orgánů sociálně-právní ochrany dětí se mohou na komisi obracet se svými podněty za účelem jejich projednání.

7. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany  spolupracují s řadou poskytovatelů sociálních služeb dále se zařízeními pro realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež.  Zejména ohrožené děti jsou přednostně zařazovány do preventivních programů a projektů. Jedná se např. o pravidelnou spolupráci  s neziskovou společností Bílý nosorožec, o.p.s. spolupráce zaměřena na primární a sekundární prevenci dětí školního věku, doučování dětí, využívání nízkoprahového zařízení, sociálně asistenční služby, dále spolupracuje se sdružením S.T.O.P. cz – doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v základních předmětech základní školy a program KMOTR (kamarád místo trestu – dobrovolníci z řad vysokoškolských studentů se věnují starším dětem ve volném čase), Vzájemné soužití, kurátor pro mládež spolupracuje úzce s Probační a mediační službou, středisko Ostrava – zařazování mladistvých pachatelů provinění do programů, např. Právo pro každý den, PUNKT rodina.

8. Za účelem osvěty o sociálně-právní ochraně dětí je využíván Zpravodaj, který vydává radnice jedenkrát měsíčně a distribuuje jej zdarma  občanům do poštovních schránek. Zpravodaj slouží především k poskytování informací o dění v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Ve zpravodaji jsou obyvatelé informováni o konkrétní činnosti pracoviště a také o možnostech, jak mají postupovat v případě podezření, že se v jejich blízkosti či okolí nachází ohrožené dítě, kde mohou tuto skutečnost oznámit a pokud takto učiní, že pracoviště je povinno zachovávat mlčenlivost o identitě oznamující osoby.

9. Za účelem osvěty jsou rovněž využívány webové stránky (www.marianskehory.cz), kde jsou občanům předávány informace o náplni a činnosti orgánů SPOD.

10. Pracoviště umožňuje studentům vzdělávacích institucí realizovat odborné praxe, při nichž studenti získávají praktické i teoretické zkušenosti o činnosti orgánů SPOD.

11. Na schůzkách s řediteli škol je využíván prostor pro předávání aktuálních informací a potřeb z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

12. Zaměstnanci pracoviště, zejména vedoucí odboru, kurátor pro mládež, realizují dle aktuální poptávky jednotlivých škol přednášky pro žáky základních škol zaměřené nejen na prevenci závadového chování u dětí, ale i na nabídku pomoci v situacích, kdy se dítě může cítit ohroženo.