Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Vidimace a legalizace (ověřování shody kopie s listinou a pravosti podpisu)

Poslední změna: Středa 06.06.2018 17:09

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace a legalizace (ověřování shody kopie s listinou a pravosti podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Legalizace a vidimace se provádí na žádost fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O provedení legalizace a vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

   Legalizace se neprovede:

  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

   Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
   • prvopis,
   • již ověřenou vidimovanou listinu,
   • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
   • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením listiny, na níž má být legalizován podpis nebo provedena vidimace listiny.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Legalizaci a vidimaci provádějí krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřady, újezdní úřady, Česká pošta, Hospodářská komora a Ministerstvo vnitra České republiky. Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory, odbor vnitřních věcí, kancelář č. 2, 3, 4 (budova A), kancelář č. 108 (budova B) v těchto hodinách:

  pondělí   8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
  úterý       8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00
  středa     8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
  čtvrtek    8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00
  pátek      8.00 - 11.30

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel o legalizaci předloží listinu, na které žádá ověřit pravost podpisu a k prokázání své totožnosti předloží platný:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

  K vidimaci žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč.
  Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace a legalizace a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů, nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronickou službu nelze využít.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.01.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »