Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do Evropského parlamentu

Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2019 09:38

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019

1. Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky. Za den vyhlášení voleb se považuje 17. leden 2019. Volby se uskuteční ve dnech 24. a 25. 05.2019.

2. Právní předpisy upravující volby do Evropského parlamentu:
• Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Informace pro voliče:

a) Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra www.mv.cr/informační servis/Volby/EP/EP 2019.
b) Na této adrese jsou dále umístěny Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a informace pro občany jiných států EU, kteří chtějí hlasovat na území České republiky.
c) Voličské průkazy:
Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán podle místa trvalého pobytu, může již nyní požádat úřad o vydání voličského průkazu a volit tak v kterémkoliv volebním okrsku v České republice.
Požádat může:
osobně na úřadě nejpozději do 22. 5. 2019 do 16.00 hodin
• zaslat písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem nejpozději do 17. 5. 2019
• prostřednictvím datové schránky nejpozději do 17. 5. 2019.

9. květen 2019 je počátek lhůty, kdy může úřad nejdříve předat voličský průkaz a to buď
• osobně voliči
• osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
• zasláním prostřednictvím České pošty

Žádosti lze zasílat nebo osobně vyřizovat na adrese:

Úřad městského obvodu MHaH, odbor vnitřních věcí, dv.č. 2- ohlašovna v přízemí, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, tel. 599 459 206.


d) Informace pro voliče, který změní adresu místa trvalého pobytu po 14. dubnu 2019 na území jiné obce v České republice

Tento volič bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném Úřadem městského obvodu MHaH (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat Úřad městského obvodu MHaH o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16 hodin dne 22. května 2019 nebo
ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu v rámci městského obvodu.

4. Starosta vydá oznámení o době a místě konání voleb a o způsobu hlasování, které bude zveřejněno ve Zpravodaji, na těchto webových stránkách a ve volební místnosti příloha č. 1

5. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do poštovní schránky hlasovací lístky v modré doručovací obálce. Zároveň v obálce obdrží informaci o způsobu hlasování a samostatnou informaci o tom, kde může volič hlasovat – adresu volební místnosti. Hlasovací lístky budou k dispozici rovněž na úřadě nebo ve volební místnosti.  

6. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O přenosnou volební schránku je možné požádat na tel. č. 599 459 206, 607 048 575, nebo zaslat písemnou žádost na úřad.

7. Informace o delegování členů do okrskových volebních komisí:
• Starosta informuje každou politickou stranu, politické hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována o počtu a sídle volebních okrsků na úřední desce úřadu – příloha č.2
• Podle § 18 odst. 3 volebního zákona může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována delegovat do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka a to nejpozději do středy 24. 4. 2019 do 16.00 hodin.  
• Seznam delegovaných členů, popř. náhradníků musí být doručen starostovi městského obvodu a to buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě.  Seznam musí obsahovat:  Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. doručovací adresu, jméno a příjmení a podpis zmocněnce, popř. pověření pro jinou osobu, popř. údaj, do které okrskové volební komise má být člen zařazen.  Dále viz volební zákon.
• První schůzka okrskových volebních komisí včetně školení se uskuteční dne 30. dubna 2019 v Domě techniky na Mariánském náměstí č. 5. Pozvánka bude zaslána všem delegovaných členů okrskových volebních komisí způsobem, jak ukládá volební zákon a bude zveřejněna na úřední desce úřadu a na těchto webových stránkách.  Pozvánka se pokládá za doručenou dnem vyvěšení na úřední desce – příloha č. 3. Dotazník pro členy komisí viz příloha č. 4.

8. Telefonní spojení do volebních místností ve volebních dnech – viz příloha č. 5.

9. Kontaktní pracoviště:
• organizace voleb:
Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul.Přemyslovců 63/224, budova A, přízemí, odbor vnitřních věcí, kancelář č. 3, tel.č. 599 459 213
- Jana Langerová, mobil 607 048 575
- Mgr. Alena Michelová, mobil 725 713 545
Mail: volby@marianskehory.cz

• Evidence obyvatel, seznamy voličů a voličské průkazy, požadavky na přenosnou volební schránku:
Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul.Přemyslovců 63/224, budova A, přízemí, odbor vnitřních věcí, kancelář č. 2
- Renata Lepciová, tel. č. 599 459 206     Mail: lepciova@marianskehory.cz

 

Další informace a metodika je zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra - www.mv.cz /informační servis/volby/EP.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oznámení o době a místě konání voleb.

Příloha č. 2 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.

Příloha č. 3 - Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí.

Příloha č. 4 - Dotazník člena okrskové volební komise.

Příloha č. 5 - Telefonní spojení ve dnech voleb do okrskových volebních komisí.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »