Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 2024, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024.

 

Právní předpisy

 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb., k provedení 1zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Hlasování proběhne:

 • v pátek 7. června 2024 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
 • v sobotu 8. června 2024 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

Osoby odpovědné za přípravu a průběh voleb:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Budova A, ul. Přemyslovců 63, 1. poschodí, č. dv. 35

 

 • Mgr. Karin Třaskošová, MPA

vedoucí odboru vnitřní správy a školství

T – 599 459 278

M – 725 831 302

E – karin.traskosova@marianskehory.cz

 

 • Jana Langerová

Odbor vnitřní správy a školství, přízemí, č. dv. 9

Organizace voleb, okrskové volební komise, hlasovací lístky, volební dny, požadavky na přenosnou schránku 

M – 607 048 575, 599 459 246

E – volby@marianskehory.cz

 

 • Renata Lepciová

Odbor vnitřní správy a školství

Seznamy voličů a voličské průkazy, požadavky na přenosnou schránku

Hlavní budova A, přízemí, č. dv. 2

T- 599 459 206, 607 048 575

E –renata.lepciova@marianskehory.cz

 

 

Informace pro voliče:

Informace o zásadách a způsobu hlasování jsou umístěny na stránkách www.mvcr.cz, dále jsou k dispozici v tištěné podobě na všech úřadech městských obvodů a obecních úřadů, a budou k nahlédnutí ve všech volebních místnostech. Informace jsou uvedené ve všech jazycích členských států Evropské unie.

 

Starosta zveřejní ve Zpravodaji městského obvodu v květnovém vydání a na těchto webových stránkách dobu a místo konání voleb včetně zásad a způsobu hlasování – viz příloha 7.

 

Důležité:

 • hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech
 • volič – občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let, je úředně zapsán v seznamu voličů, který vede úřad pro volby do EP
 • občané jiných států EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR, musí splnit podmínky pro hlasování podle zákona:

-        24. 4. 2024 – středa do 16. 00 hodin, je konec lhůty pro přihlášení k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR pro občana jiného členského státu EU, který chce hlasovat ve volbách do EP

-        28. 4. 2024 – neděle do 16.00 hodin, je konec lhůty pro občana jiného členského státu EU, který chce hlasovat ve volbách do EP, pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. Týká se i občana jiného členského státu, který hlasoval pouze ve volbách do zastupitelstva obce a byl zapsán v tzv. dodatku seznamu voličů. Informace o zajištění služby na úřadě je uvedena v příloze č. 1 a vzor žádosti o zápis včetně čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2

-        Žádost nemusí podávat ti voliči, kteří již v minulosti hlasovali na území ČR ve volbách do EP. Tento zápis je trvalý, a to do zrušení ze strany voliče nebo změny v případě odstěhování se z ČR.

-        odkaz na https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-2024.aspx,


 • volič může hlasovat na voličský průkaz 

 

Voličský průkaz:

 

Od vyhlášení voleb, tj. od 27. 2. 2024, může volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádat úřad městského obvodu o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Volič zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem žádá o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, ve kterém je volič zapsán.

Voliči zapsaní v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném úřadem městského obvodu mohou požádat o vydání voličského průkazu na tomto úřadě. O voličský průkaz může požádat i občan jiného členského státu EU, pokud je zapsán v seznamu voličů (viz výše: Informace pro občany jiných členských států EU).

 

Voličské průkazy vyřizuje:

Renata Lepciová, hlavní budova A, ul. Přemyslovců 63, přízemí, č. dv. 2

T – 599 459 206

E – renata.lepciova@marianskehory.cz

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu na výše uvedené adrese:

 

-        osobně nejpozději do středy 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo

-        podáním doručeným úřadu poštou nebo datovou schránkou nejpozději do pátku 31. května 2024 do 16:00 hodin. Podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky úřadu. Datová schránka

Žádost o vydání voličského průkazu je uvedena v příloze textu – příloha č. 3.

 

 

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům je stanoven na čtvrtek 23. května 2024.

 

Vyhotovený voličský průkaz může:

-        volič převzít osobně,

-        pro voliče převzít osoba, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu opatřenou ověřeným podpisem voliče, vzor plné moci je v příloze textu – příloha č. 4

-        být zaslán na adresu uvedenou voličem.

 

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024:

 

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

 

obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo

 

ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

 

Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

 

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.

 

---------------------------------------------------------

Pozn.:

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič

požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,

je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,

požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,

požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán.

 

 

 

Okrskové volební komise:

-        Starosta vydal informaci o počtu a sídlech volebních okrsků  – viz příloha č. 5

-        Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do EP byla zaregistrována, může delegovat své zástupce do okrskové volební komise. Návrhy na delegování musí být doručeny nejpozději do 8. 5. 2024.  (středa, státní svátek). Pro osobní předání bude na úřadě zabezpečena služba v době od 8.00 do 16.00 hodin. Kontakt přes tel. č. 607 048 575.

-        1. zasedání okrskových komisí se uskuteční dne 16. 5. 2024 ve 14.30 hodin v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č.3. Pozvánka je v příloze č. 6

-        Telefonní spojení do volebních okrsků je v příloze č. 8

 

Přílohy číslo:

 1. Oznámení o zajištění služby na úřadě v neděli dne 28. 4. 2024
 2. Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států EU včetně čestného prohlášení
 3. Žádost o vydání voličského průkazu
 4. Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu
 5. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (zveřejněno na úřední desce)
 6. Pozvánka na 1. zasedání OVK (bude zveřejněna 9. 5. 2024 i na úřední desce)
 7. Oznámení o době a místě konání voleb do EP (bude zveřejněno do 23. 5. 2024 i na úřední desce)
 8. Telefonní spojení do volebních okrsků (přede dnem voleb)