Přihlášení k trvalému pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přihlášení k trvalému pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu,

  • pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,

  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

  Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,

  • předložit platný občanský průkaz, nemá-li občan občanský průkaz, předloží obdobný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz); po ukončení pobytu v cizině předkládá občan cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládá občan doklad o nabytí státního občanství,

  • předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

  Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku a potřebných dokladů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. ve správním obvodu statutárního města Ostrava

  • na ohlašovně úřadů městských obvodů: Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,

  • na ohlašovně obecních úřadů: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor vnitřní správy a školství, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory

  Úřední dny: pondělí, středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

  Renata Lepciová
  koordinace občanskosprávních záležitostí na úseku evidence obyvatel a na úseku matriky
  +420599459206 2 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • platný občanský průkaz nebo, nemá-li občan platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství ,

  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „ Přihlašovací lístek k trvalému pobytu “ lze získat u kterékoliv ohlašovny . Žádost o ohlášení změny místa trvalého pobytu musí být podána na uvedeném tiskopise. Žádost lze podat pouze na originálním tiskopise.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při přihlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě odstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky zde

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Vydání nového občanského průkazu.

  Podle § 34 odst. 2 písm. a) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, skončí platnost občanského průkazu uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

  Občan je povinen do 15 dnů po dni, kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodu ohlášení místa trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu.

   https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

   http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-evidence-obyvatel-a-obcanskych-prukazu/zivotni-situace/vydani-obcanskeho-prukazu

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno