Ohlášení adresy pro doručování písemností

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení adresy pro doručování písemností

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • občan starší 15 let,

  • pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,

  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v této věci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně. Použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu, příp. jiného písemného oznámení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu. V Ostravě-Mariánských Horách na ohlašovně ÚMOb Matriánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, kanc. č. 2.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Ohlašovna pobytu, odbor vnitřní správy a školství, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, kanc. č. 2

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–11:30     12:30–17:00 hod.

  Renata Lepciová
  koordinace občanskosprávních záležitostí na úseku evidence obyvatel a na úseku matriky
  +420599459206 2 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občan České republiky předkládá platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předkládá platný cestovní doklad.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „ Hlášení adresy pro doručování" lze získat na ohlašovně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.08.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno