Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

 2. Základní informace k životní situaci

  K zápisu úmrtí do matriční knihy a vydání úmrtního listu je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

  Při úmrtí občana ČR v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list. Zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo kteréhokoli matričního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Úmrtní list vydá matriční úřad:

  • členům rodiny zemřelého (manželovi, partnerovi, sourozencům, dětem, rodičům, prarodičům, vnukům a pravnukům) a dále zmocněncům těchto osob na základě plné moci, přičemž podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen,
  • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož správním obvodu osoba zemřela a vydá ho fyzické osobě, která o vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí nejprve obrátí na pohřební službu a sjednají pohřeb zemřelého. Matriční úřad obdrží od poskytovatele zdravotních služeb "List o prohlídce zemřelého" a také hlášení pohřební služby o pohřbení těla zemřelého. Na základě těchto skutečností zapíše zemřelou osobou do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud vypravitel pohřbu požádá o zaslání úmrtního listu poštou, matriční úřad mu úmrtní list zašle doporučeně do vlastních rukou. V opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyzvednout osobně na matrice.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úmrtní list vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu osoba zemřela.

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

   • Mariánské Hory
   • Hulváky
   • Nová Ves
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory

  Úřední dny:
  pondělí, středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  +420599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu. K vyzvednutí úmrtního listu předloží oprávněná fyzická osoba svůj občanský průkaz.

  Pokud občanský průkaz nebo cestovní doklad zemřelého nebyl odevzdán na pohřební službě, lze tyto doklady odevzdat na matrice.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Prvopis úmrtního listu je bez poplatku.
  Za vystavení druhopisu úmrtního listu zaplatí občan správní poplatek 100 Kč dle položky 3, písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Matrika vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení "Listu o prohlídce zemřelého" od zdravotnického zařízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občanovi, kterému se v souvislosti s úmrtím manžela/partnera změní rodinný stav a tento má uveden v občanském průkazu, platnost stávajícího občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne úmrtí manžela/partnera. O vydání nového občanského průkazu je proto nutné požádat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronickou službu nelze využít.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Po úmrtí si pozůstalý(á) manžel(ka) vyřídí:

  • vdovský, vdovecký, sirotčí důchod – Česká správa sociálního zabezpečení, Zelená 34A, Ostrava, tel. 596 662 111
  • nahlášení změny v placení odvozu odpadu – Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen
  • občanský průkaz (má-li uveden rodinný stav) - Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.04.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno