Vidimace a legalizace (ověřování shody kopie s listinou a pravosti podpisu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace a legalizace (ověřování shody kopie s listinou a pravosti podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vidimace i legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O provedení vidimace či legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být po provedené vidimaci doplňován.

  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

   Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina opatřena, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které byla vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
  • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaný listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z předložené listiny, z níže je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
   • prvopis,
   • již ověřenou vidimovanou listinu,
   • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
   • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
   • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle ust. § 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Legalizace se neprovede:

  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
  • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, k prokázání své totožnosti platný doklad,
  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis, 
  • jde-li  legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psaná, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
  • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením listiny, na níž má být legalizován podpis nebo provedena vidimace listiny.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci a legalizaci provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora a Ministerstvo vnitra České republiky. Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory, odbor vnitřní správy a školství, kancelář č. 2, 3, 4 (budova A) a kancelář č. 108 (budova B) v těchto hodinách:

  pondělí   8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
  úterý       8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00
  středa     8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
  čtvrtek    8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00
  pátek      8.00 - 12.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel o vidimaci přeloží vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena. Vidimovanou listinu si pořizuje žadatel na své náklady. Vidimovanou listinu lze pořídit také ověřující osobou na kopírovacím zařízení ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, a to na náklady žadatele.

  Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, předloží listinu, na které žádá ověřit pravost podpisu a k prokázání své totožnosti předloží platný:

  a) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

  b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince,

  c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

  Doklady uvedené pod písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50,- Kč.
  Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace a legalizace a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů, nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Dne 1.7.2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 21/2006 Sb., která zavedla možnost tzv. e-legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. E-legalizace bude probíhat prostřednictvím informačního systému Czech POINT a bude dostupná v průběhu podzimu 2022.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.02.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno