Odbor výstavby

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, který vykonává státní správu na úseku územního řízení a stavebního řádu vč. výkonu státního stavebního dohledu,  speciálního stavebního úřadu, dále státní správu na úseku myslivosti, rybářství a na úseku ochrany vod, vodovody a kanalizace.

Odbor v samostatné působnosti:

 • Vystupuje jako účastník v případech: kdy stavební zákon - zákon č .183/2006 Sb. přiznává postavení účastníka řízení obci, má-li se stavba nebo jiné opatření uskutečnit na území daného městského obvodu, kdy postavení účastníka řízení souvisí s výkonem vlastnických nebo jiných práv ke stavbě nebo pozemku, jde-li o majetek svěřený městskému obvodu; postavení účastníka řízení, vedených podle stavebního zákona se realizuje pouze v rozsahu svěřených práv a povinností k tomuto majetku
 • Přijímá písemnosti v souladu s ustanovením § 140 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon)
 • Plní úkoly obce podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovené v § 140 odst. 4 stavebního zákona
 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - i pro městský obvod Nová Ves
 • Plní úkoly při označování domů čísly popisnými, orientačními a evidenčními v souladu s § 31 odst. 5 a § 31a zákona o obcích a přečíslování budov v souladu s § 32 odst.2 zákona o obcích
 • Spravuje drobné vodní toky podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Činí opatření na ochranu před povodněmi na území městského obvodu v rozsahu působnosti obce vyjma případu vodního toku Odra
 • Přijímá v působnosti obce oznámení provozovatele o přerušení nebo omezení dodávky vody na území městského obvodu v případech uvedených v § 9 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 

V oblasti přenesené působnosti:

 • Vykonávají působnost podle § 6 odst. 4 stavebního zákona.
 • Vykonávají působnost podle § 42 a § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • Na úseku vydávání územně plánovacích informací vydává pouze informace dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c)  stavebního zákona a územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí dle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v případech, kdy jim přísluší vydat územní rozhodnutí.
 • Na úseku územních řízení vydává pouze:  - územní souhlas dle § 96 stavebního zákona, s výjimkou staveb pro zajištění služeb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4. stavebního zákona, - územní rozhodnutí v případech uvedených v § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, u nichž nebudou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, s výjimkou staveb pro zajištění služeb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst.1 písm. e) bodu 4. stavebního zákona, - územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby pro rodinné domy bez ohledu na jejich zastavěnou plochu, - územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby pro doplňkové stavby na pozemcích rodinných domů bez ohledu na zastavěnou plochu (např. zpevněná plocha pro odstavení osobního vozidla, garáž, přístřešek, pergola, stavba sloužící pro uskladnění zahradní techniky), pokud neslouží pro podnikatelské účely, - územní rozhodnutí o umístění stavby a zařízení, pro stavby a zařízení uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona, - územní rozhodnutí v případech změn staveb, - územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pro stavby, uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona, - územní rozhodnutí o změně využití území do výměry 1 ha celkové plochy, - územní rozhodnutí nebo jiné opatření podle stavebního zákona o dělení a scelování pozemků určených k dělení nebo scelení; -  společné povolení ve smyslu § 94j stavebního zákona pouze v těch případech, v nichž by jim příslušelo vydávat územní rozhodnutí, kdyby bylo vedeno samostatné územní řízení, -  společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ve smyslu § 96a stavebního zákona, -   závazná stanoviska jako dotčený orgán ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu § 94j odst.2 stavebního zákona pouze v těch případech, v nichž by jim příslušelo vydávat územní rozhodnutí, kdyby bylo vedeno samostatné územní řízení,

pokud v jednotlivých případech stavební úřad Magistrátu města Ostravy nestanoví jinak.

 • Na úseku výkonu státního stavebního dozoru stavebního úřadu vykonává působnost souběžně se stavebním úřadem města podle části čtvrté, druhé hlavy stavebního zákona
 • Plní úkoly svěřené obecným stavebním úřadům zvláštními zákony
 • Jako stavební úřad plní zpravodajskou povinnost pro Český statistický úřad - poskytuje požadované údaje podle zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů
 • Na úseku myslivosti, rybářství poskytuje součinnost Českému statistickému úřadu nebo Ministerstvu zemědělství při zemědělských soupisech.
 • Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského právu, rybářské stráže a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), vydává a odebírá rybářské lístky
 • Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., vydává a odebírá lovecké lístky
 • Přijímá od myslivecké stráže oznámení podle § 14 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • Na úseku ochrany vod, vodovodů a kanalizací řídí ochranu před povodněmi v působnosti povodňového orgánu obce a zřizuje povodňové komise s působností povodňové komise obce podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Upravuje, omezuje popř. zakazuje podle § 6 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranici
 • Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vykonává vodoprávní dozor nad obecným nakládáním povrchových vod a ukládá opatření k odstranění závad zjištěných při tomto dozoru
 • Rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), na území městského obvodu, pokud není provozovatelem
 • Ukládá rozhodnutím podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 

 

Kontakty

Ing. Miloslav Boháč, MBA
vedoucí odboru výstavby
Ing. Stanislava Baranová
referent agendy stavebního řádu
Ludmila Dudová
stavební technik
Ing. Dagmar Pulchartová
referent agendy stavebního řádu
Miluše Slezáková
referent agendy odboru výstavby
Ing. Tereza Žurková
referent agendy stavebního řádu