Uzavření manželství - církevní sňatek

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství - církevní sňatek

 2. Základní informace k životní situaci

  O církevní sňatek se jedná, pokud snoubenci projeví vůli vstoupit do manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církevní sňatek se uskutečňuje na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

  Má-li být uzavřen církevní sňatek, snoubenci musejí nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno a které musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

  Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek občanský.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

  Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. 

  Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci předloží na matrice vyplněný dotazník k uzavření manželství, písemnou žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a doloží originály všech potřebných dokladů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na matrice ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na matričním úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory

  Úřední dny:
  pondělí, středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  +420599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  S podepsanou žádostí o vydání osvědčení snoubenci předloží:

  • dotazník k uzavření manželství
  • občanský průkaz
  • rodný list
  • doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený) případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
  • úmrtní list zemřelého manžela/ partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám)
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání osvědčení k uzavření manželství církevní formou zaplatí snoubenci 500,- Kč. Poplatek se platí buď v hotovosti na matrice nebo bezhotovostně v pokladně úřadu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze využít

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek)  a žádosti o povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovený termín nebo úředně stanovenou místnost je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky

   http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Uzavření manželství - občanský sňatek

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno