Narození a vyřízení rodného listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Narození a vyřízení rodného listu

 2. Základní informace k životní situaci

  K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila. Zápis do knihy narození se provede na základ písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li matce ani následně poskytnuta zdravotnická péče.

  Ve správním obvodě Mariánské Hory a Hulváky se nenachází žádná porodnice, proto se vydání prvopisu rodného listu týká pouze dětí narozených na území Mariánských Hor, Hulvák a Nové Vsi mimo zdravotnické zařízení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Prvopis rodného listu pro novorozence vyřizují rodiče dítěte, příp. jejich zákonní zástupci (pokud jsou rodiče dítěte nezletilí), anebo soudem jmenovaný opatrovník (pokud jsou rodiče omezení ve svépravnosti).

  Druhopis rodného listu osob narozených v Mariánských Horách, Hulvákách, Nové Vsi do konce roku 1971 a zapsaných v knihách církve římskokatolické, československé a bez vyznání, se vydá fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob (viz životní situace "Vydávání matričních druhopisů - rodný, oddací a úmrtní list").

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Při narození dítěte v matričním obvodě Mariánské Hory a Hulváky mimo zdravotnické zařízení obdrží matriční úřad "Hlášení o narození dítěte" od lékaře, který jako první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní služby. Pokud nebyly matce dítěte ani následně poskytnuty zdravotní služby, je povinností jednoho z rodičů, popřípadě jeho zákonného zástupce, nebo soudem jmenovaného opatrovníka ústně oznámit matričnímu úřadu narození dítěte mimo zdravotnické zařízení. Na základě těchto hlášení a potřebných dokladů předložených rodiči dítěte zapíše matriční úřad dítě do knihy narození a vystaví rodný list dítěte.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou matriky Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušném matričním úřadu podle místa narození dítěte.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, budova A, přízemí, dveře č. 3 - matrika

  Úřední hodiny: pondělí, středa        8:00 - 11:30, 12:30 - 17 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  +420599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte podepsané rodiči
  • U dětí narozených za trvání manželství - oddací list rodičů
  • U dětí narozených mimo manželství: svobodná matka - rodný list, rozvedená matka - rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, ovdovělá matka - rodný list, úmrtní list manžela
  • Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepsaný před matrikou - pokud rodiče dítěte nejsou manželé a před narozením učinili souhlasné prohlášení o určení otcovství
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání prvopisu rodného listu se nevybírá žádný správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný matriční úřad vystaví rodný list do 30 dnů od obdržení hlášení o narození dítěte ze zdravotnického zařízení, případně do 30 dnů od ústního oznámení o narození dítěte.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze využít

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.01.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno