Dům s pečovatelskou službou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dům s pečovatelskou službou

 2. Základní informace k životní situaci

  Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především občanům, kteří jsou v obvodě hlášení k trvalému pobytu a potřebují nebo lze předpokládat, že budou potřebovat sociální služby pro ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu.

  Jedná se o dům s byty, které spravuje městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Byt je užíván na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z toho plynoucími. Občan si hradí náklady spojené s bydlením a dle svých potřeb si zprostředkuje úkony pečovatelské služby, jejichž úhrada není součástí nákladů spojených s bydlením. Byt si občan vybavuje vlastním nábytkem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Zájemce o bydlení v domě s pečovatelskou službou, který splňuje podmínky dle Směrnice č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou pro bydlení v domě zvláštního určení je podání žádosti. Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou může podat na předepsaném tiskopise občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, je poživatelem starobního popř. invalidního důchodu třetího stupně. V případě žádosti manželů či partnerů musí být tato podmínka splněna u obou.

  Evidenci žádostí o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou vede odbor sociální péče, který žadatele písemně uvědomí o zařazení či nezařazení žádosti do evidence. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na návrh odboru sociální péče, který vychází z komplexního zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a především z naléhavosti potřeby a rozsahu požadovaných sociálních služeb.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řešení situace je popsáno níže v bodě „Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit“.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava, kancelář č. 30, Ing. Marcela Kočová. V úředních dnech, popř. i mimo ně po předchozí telefonické domluvě. 

   

  Ing. Marcela Kočová
  vedoucí odboru
  Zaměstnanec ovládající znakovou řeč. 599459240 30 / Ostrava , Přemyslovců 61
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • výměr důchodu z ČSSZ, popř. ústřižek výplatního dokladu k důchodu
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  K dispozici na internetových stránkách úřadu nebo na odboru sociální péče.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze stanovit. Pronajímaní bytů v domech s pečovatelskou službou je dáno kapacitou jednotlivých zařízení, počtem uvolněných bytů a závažností sociální situace žadatele.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě manželů je dalším účastníkem jednání manžel/ka žadatele. Byt nelze přidělit pouze jednomu z manželů.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v domácnosti žadatele.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je nutno projednat osobně.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Občanský zákoník

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné, nejedná se o správní řízení.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení povinností nájemce bytu je řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Žádost podávají občané, kteří musí řešit především tyto skutečnosti a situace:

  • potřeba pomoci pečovatelské služby
  • nevhodný byt nižší kategorie
  • nevhodná poloha bytu (v patře bez výtahu)
  • nadměrná velikost bytu
  • potřeba soukromí, pocit izolovanosti apod.
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor sociální péče.

 24. Kontaktní osoba
  Ing. Marcela Kočová
  vedoucí odboru
  Zaměstnanec ovládající znakovou řeč. 599459240 30 / Ostrava , Přemyslovců 61
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace