Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k úhradě nákladů na bydlení.

Poslední změna: Pátek 31.01.2014 09:45

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k úhradě nákladů na bydlení.

 2. Základní informace k životní situaci

  V případě, že se osoba domnívá, že má nedostatek příjmů k úhradě nákladů souvisejících s bydlením, může si podat žádost o dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí. Související dávkou je dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nárok na dávku příspěvek na živobytí mají při splnění dalších podmínek stanovených zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, tyto oprávněné osoby:

  - osoba s evidencí trvalého pobytu na území ČR,

  - osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,

  - cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, pokud mu tato práva zajišťuje mezinárodní smlouva,

  - občan členského státu EU nebo rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je na území ČR hlášený k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nárok na sociální výhody neplyne z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

  - cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

   

  Cizí státní příslušníci musí mít bydliště na území České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   

  Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jehož je vlastníkem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášený k pobytu, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl jeho příjem (příjem společně posuzovaných osob) nižší než částka živobytí osoby (společně posuzovaných osob).

   

  Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nároku na příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Pokud osoba nemá nárok na příspěvek na živobytí, protože její příjmy (příjmy společně posuzovaných osob) převyšují částku živobytí osoby (společně posuzovaných osob), je možné přiznat dávku doplatek na bydlení, pokud příjmy nepřesahují částku 1,3násobku částky živobytí, avšak pouze s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům osoby.

   

  Nárok na doplatek na bydlení má také osoba užívající nemovitost po dobu probíhajícího dědického řízení k této nemovitosti, pokud se zůstavitelem, který byl vlastníkem nemovitosti, žila ve společné domácnosti k datu jeho úmrtí a byla s ním společně posuzovanou osobou.

   

  Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění dalších podmínek také nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení.

   

  V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit s využitím informace pověřeného obecního úřadu, že za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje i vlastníka nebo osobu užívající na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem bydlení jiný než obytný prostor, za předpokladu, že uvedený prostor splňuje standardy kvality bydlení nebo ubytovací zařízení. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo v azylovém domě.

   

  Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost přiměřeného bydlení, které je povinna si aktivně hledat. Osoba je také  povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení požádat obec. V případě, že se byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy, nárok na doplatek na bydlení nevznikne.

   

  Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, a částkou, o kterou příjem osoby (společně posuzovaných osob) převyšuje částku živobytí osoby (společně posuzovaných osob).

   

  Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává:

  - nájemné a pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě obdobné náklady na bydlení spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení; úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu se rozumí úhrada za ústřední vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením,

  - úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na další druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o přiznání dávky doplatek na bydlení je zahájeno podáním písemné žádosti osoby na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na  internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgánem pomoci v hmotné nouzi, u kterého se podávají žádosti o dávky, jsou krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Pro občany s trvalým pobytu na území městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky je příslušné kontaktní místo na ul. 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádosti o dávky hmotné nouze přijímají pracovníci oddělení nepojistných dávek Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště Ostrava-centrum, ul. 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti o doplatek na bydlení je potřebné doložit vždy tyto doklady:

  • o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k  nemovitosti a doklad o podlahové ploše bytu,
  • o tom, že žadatel pobírá příspěvek na bydlení, popřípadě sdělení, že na příspěvek na bydlení nevzniká žadateli nárok,
  • o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou formou bydlení,
  • o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv.

  Ve specifických případech může být požadováno i doložení dalších dokladů. Některé skutečnosti je nutné doložit na tiskopisech předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

  Při podání žádosti je ověřena totožnost žadatele a společně posuzovaných osob (např. občanským průkazem, rodným listem dítěte, průkazem o povolení k pobytu cizího státního příslušníka na území ČR).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatelé o dávky hmotné nouze neplatí žádné správní poplatky. Veškeré náklady řízení o dávkách hmotné nouze nese stát.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem správního řízení je pouze žadatel o dávku doplatek na bydlení. Osoby společně posuzované se žadatelem jsou účastníky řízení pouze při řízení o přeplatku na dávce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o dávku a osoby společně posuzované jsou povinni:

  - osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav,

  - podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity třetího stupně nebo posouzení, zda si nemůže zvýšit příjem vlastní prací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správnou sociálního zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost na předepsaném formuláři opatřenou tzv. elektronickým podpisem je možné podat prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti oznámení o dávce a její výši je možné podat námitku do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání. Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce.

   

  Proti rozhodnutí o dávce a její výši je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u orgánu pomoci v hmotné nouzi, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nesplní-li žadatel nebo osoba společně s ním posuzovaná stanovené povinnosti, může být po předchozím upozornění žádost o dávku zamítnuta, výplata dávky zastavena, nebo dávka odejmuta. Pokud byla nedodržením povinností dávka vyplacena neprávem nebo byla vyplacena ve vyšší částce, než náležela, vzniká povinnost neprávem přijatou částku vrátit. Pokud nevznikla povinnost uhradit přeplatek na dávce, je možné udělit příjemci dávky nebo společně posuzované osobě pořádkovou pokutu až do 10.000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.09.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »