Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Poslední změna: Pátek 31.01.2014 09:45

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

 2. Základní informace k životní situaci

  V případě, že se osoba domnívá, že má nedostatek příjmů a nemůže si tak zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby, může si podat žádost o dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

   

  Nárok na dávku příspěvek na živobytí mají při splnění dalších podmínek stanovených zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, tyto oprávněné osoby:

  - osoba s evidencí trvalého pobytu na území ČR,

  - osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,

  - cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, pokud mu tato práva zajišťuje mezinárodní smlouva,

  - občan členského státu EU nebo rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je na území ČR hlášený k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nárok na sociální výhody neplyne z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

  - cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

   

  Cizí státní příslušníci musí mít bydliště na území České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou pro vznik nároku na výplatu dávky příspěvek na živobytí je, aby oprávněná osoba byla osobou v hmotné nouzi. Za osoby v hmotné nouzi je možné uznat osoby, které:

  • jsou v pracovním nebo obdobném vztahu nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, 

  • v případě, že nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání. Podmínka vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se nevyžaduje u:

  - osob starších 68 let,

  - poživatelů starobního důchodu,

  - osob invalidních ve třetím stupni,

  - osob pobírajících dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství,

  - rodičů pobírajících rodičovský příspěvek,

  - osob pečujících o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I,

  - osob pečujících o osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, 

  - nezaopatřeného dítěte,

  - osoby, která byla uznána dočasně práce neschopnou. 

  Nárok na příspěvek na živobytí má ta osoba v hmotné nouzi, jejíž příjem (nebo příjem společně posuzovaných osob) nedosahuje částky živobytí této osoby (společně posuzovaných osob). Společně posuzovanými osobami jsou:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

  • manželé nebo partneři,

  • rodiče a jejich děti, pokud společně s rodiči užívají byt,

  • jiné osoby, které společně užívají byt.

   

  Částka živobytí osoby je individuální pro každou osobu zvlášť a zhodnocuje, jak je např. osoba aktivní při hledání zaměstnání, zda má možnost zajistit si příjem vlastní prací nebo využitím svého majetku, zda má zvýšené náklady na dietní stravování aj. Částky živobytí se odvíjejí od výše existenčního a životního mimima.

  Částky životního minima činí měsíčně:

   

  u jednotlivce

  3.410 Kč

  u společně posuzovaných osob:

   

  - u osoby, která je posuzována jako první v pořadí (zpravidla nejstarší osoba)

  3.140Kč

  - u osoby starší 15 let, která není nezaopatřeným dítětem

  2.830 Kč

  - u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku

  2.450 Kč

  - u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku

  2.140 Kč

  - u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku

  1.740 Kč

  Životní minimum všech společně posuzovaných osob je pak součtem částek životního minima těchto osob.

   

  Částka existenčního minima činí měsíčně 2.200 Kč.

   

  Výše příspěvku na živobytí pak činí rozdíl mezi částkou živobytí osoby (společně posuzovaných osob) a příjmem osoby (společně posuzovaných osob). Pro účely příspěvku na živobytí se od příjmu osoby (společně posuzovaných osob) odečítají přiměřené náklady na bydlení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o přiznání dávky příspěvek na živobytí je zahájeno podáním písemné žádosti osoby na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgánem pomoci v hmotné nouzi, u kterého se podávají žádosti o dávky, jsou krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Pro občany s trvalým pobytu na území městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky je příslušné kontaktní místo na ul. 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádosti o dávky hmotné nouze přijímají pracovníci oddělení nepojistných dávek Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště Ostrava-centrum, 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   

  K žádosti o příspěvek na živobytí je potřebné doložit vždy:

  • doklady o výši příjmů žadatele a společně s ním posuzovaných osob,

  • doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby spojené s užíváním bytu,

  • doklad o výši úhradu za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv,

  • prohlášení o plnění soudem stanovené vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti, případně o výši dluhu na výživném.

  Dle individuální situace žadatele je potřebné doložit i další doklady, např. doklad odborného lékaře o nutnosti dietního stravování, potvrzení o studiu, rozsudky soudů o úpravě rodičovských práv a povinností aj. Některé skutečnosti je nutné doložit na tiskopisech předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

  Při podání žádosti je ověřena totožnost žadatele a společně posuzovaných osob (např. občanským průkazem, rodným listem dítěte, průkazem o povolení k pobytu cizího státního příslušníka na území ČR).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatelé o dávky hmotné nouze neplatí žádné správní poplatky. Veškeré náklady řízení o dávkách hmotné nouze nese stát.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem správního řízení je pouze žadatel o dávku příspěvek na živobytí. Osoby společně posuzované se žadatelem jsou účastníky řízení pouze při řízení o přeplatku na dávce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o dávku a osoby společně posuzované jsou povinni:

  - osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav,

  - podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity třetího stupně nebo posouzení, zda si nemůže zvýšit příjem vlastní prací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správnou sociálního zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost na předepsaném formuláři opatřenou tzv. elektronickým podpisem je možné podat prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   

  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti oznámení o dávce a její výši je možné podat námitku do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání. Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce.

   

  Proti rozhodnutí o dávce a její výši je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u orgánu pomoci v hmotné nouzi, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nesplní-li žadatel nebo osoba společně s ním posuzovaná stanovené povinnosti, může být po předchozím upozornění žádost o dávku zamítnuta, výplata dávky zastavena, nebo dávka odejmuta. Pokud byla nedodržením povinností dávka vyplacena neprávem nebo byla vyplacena ve vyšší částce, než náležela, vzniká povinnost neprávem přijatou částku vrátit. Pokud nevznikla povinnost uhradit přeplatek na dávce, je možné udělit příjemci dávky nebo společně posuzované osobě pořádkovou pokutu až do 10.000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.07.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »