Dům s pečovatelskou službou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dům s pečovatelskou službou

 2. Základní informace k životní situaci

  Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především občanům, kteří jsou v obvodě hlášení k trvalému pobytu a potřebují nebo lze předpokládat, že budou potřebovat sociální služby pro ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu.

  Jedná se o dům s byty, které spravuje městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Byt je užíván na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z toho plynoucími. Občan si hradí náklady spojené s bydlením a dle svých potřeb si zprostředkuje úkony pečovatelské služby, jejichž úhrada není součástí nákladů spojených s bydlením. Byt si občan vybavuje vlastním nábytkem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Zájemce o bydlení v domě s pečovatelskou službou, který splňuje podmínky dle Směrnice č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou pro bydlení v domě zvláštního určení je podání žádosti. Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou může podat na předepsaném tiskopise občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, je poživatelem starobního popř. invalidního důchodu třetího stupně. V případě žádosti manželů či partnerů musí být tato podmínka splněna u obou.

  Evidenci žádostí o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou vede odbor sociální péče, který žadatele písemně uvědomí o zařazení či nezařazení žádosti do evidence. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na návrh odboru sociální péče, který vychází z komplexního zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a především z naléhavosti potřeby a rozsahu požadovaných sociálních služeb.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řešení situace je popsáno níže v bodě „Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit“.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava, kancelář č. 30, Ing. Marcela Kočová. V úředních dnech, popř. i mimo ně po předchozí telefonické domluvě. 

   

  Ing. Marcela Kočová
  vedoucí odboru sociální péče
  Zaměstnanec ovládající znakovou řeč. +420599459240 30 / Ostrava , Přemyslovců 61
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • výměr důchodu z ČSSZ, popř. ústřižek výplatního dokladu k důchodu
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  K dispozici na internetových stránkách úřadu nebo na odboru sociální péče.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze stanovit. Pronajímaní bytů v domech s pečovatelskou službou je dáno kapacitou jednotlivých zařízení, počtem uvolněných bytů a závažností sociální situace žadatele.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě manželů je dalším účastníkem jednání manžel/ka žadatele. Byt nelze přidělit pouze jednomu z manželů.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v domácnosti žadatele.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je nutno projednat osobně.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Občanský zákoník

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné, nejedná se o správní řízení.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení povinností nájemce bytu je řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Žádost podávají občané, kteří musí řešit především tyto skutečnosti a situace:

  • potřeba pomoci pečovatelské služby
  • nevhodný byt nižší kategorie
  • nevhodná poloha bytu (v patře bez výtahu)
  • nadměrná velikost bytu
  • potřeba soukromí, pocit izolovanosti apod.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno