Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů při mimořádné situaci.

Poslední změna: Pátek 31.01.2014 09:45

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů při mimořádné situaci.

 2. Základní informace k životní situaci

  Pokud se osoba ocitne vlivem mimořádné a neočekávané životní situace ve stavu, kdy nemá dostatek prostředků k úhradě vznikajících nákladů, může jí být poskytnutá tzv. mimořádná okamžitá pomoc.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci mají při splnění dalších podmínek stanovených zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, především tyto oprávněné osoby:

  - osoba s evidencí trvalého pobytu na území ČR,

  - osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,

  - cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, pokud mu tato práva zajišťuje mezinárodní smlouva,

  - občan členského státu EU nebo rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je na území ČR hlášený k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nárok na sociální výhody neplyne z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

  - cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

   

  Cizí státní příslušníci musí mít bydliště na území České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout v těchto případech:

  - osoba nesplňuje podmínky pro přiznání dávky příspěvek na živobytí, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví,

  - osobu postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie,

  - osoba nemá vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky

  - k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo

  - na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, nebo

  - na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.

  - osoba v daném čase s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svou situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména

  - je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo

  - je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo

  - je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo

  - nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo

  - je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

   

  Výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví u osoby:

  - které hrozí vážná újma na zdraví, k doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby (u nezaopatřeného dítěte do výše jeho životního minima),

  - kterou postihne vážná mimořádná událost, s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majetkovým poměrům a příjmové situaci až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce,

  - která nemá prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, až do výše jednorázového výdaje,

  - která nemá prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte, až do výše těchto nákladů, s tím, že součet dávek takto poskytnutých nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce,

  - která je ohrožena sociálním vyloučením, až do výše 1.000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby; celková výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k úložnému a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce.

   

  Nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci nevzniká automaticky. Vždy záleží na podrobném zhodnocení konkrétní situace každého žadatele. Především se přihlíží na celkové sociální a majetkové poměry žadatele, jeho příjem, schopnost zajistit si příjem vlastním přičiněním apod.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o přiznání dávky příspěvek na živobytí je zahájeno podáním písemné žádosti osoby na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na  internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgánem pomoci v hmotné nouzi, u kterého se podávají žádosti o dávky, jsou krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Pro občany s trvalým pobytu na území městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky je příslušné kontaktní místo na ul. 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádosti o dávky hmotné nouze přijímají pracovníci oddělení nepojistných dávek Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště Ostrava-centrum, 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc je nutné stručně popsat životní situaci, ke které došlo, případně stručně popsat účel, na který má být mimořádná okamžitá pomoc použita.

  Při podání žádosti je ověřena totožnost žadatele a společně posuzovaných osob (např. občanským průkazem, rodným listem dítěte, průkazem o povolení k pobytu cizího státního příslušníka na území ČR).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatelé o dávky hmotné nouze neplatí žádné správní poplatky. Veškeré náklady řízení o dávkách hmotné nouze nese stát.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem správního řízení je pouze žadatel o mimořádnou okamžitou pomoc. Osoby společně posuzované se žadatelem jsou účastníky řízení pouze při řízení o přeplatku na dávce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o dávku a osoby společně posuzované jsou povinni:

  - osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav,

  - podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity třetího stupně nebo posouzení, zda si nemůže zvýšit příjem vlastní prací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správnou sociálního zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost na předepsaném formuláři opatřenou tzv. elektronickým podpisem je možné podat prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti oznámení o dávce a její výši je možné podat námitku do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání. Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce.

   

  Proti rozhodnutí o dávce a její výši je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u orgánu pomoci v hmotné nouzi, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nesplní-li žadatel nebo osoba společně s ním posuzovaná stanovené povinnosti, může být po předchozím upozornění žádost o dávku zamítnuta, výplata dávky zastavena, nebo dávka odejmuta. Pokud byla nedodržením povinností dávka vyplacena neprávem nebo byla vyplacena ve vyšší částce, než náležela, vzniká povinnost neprávem přijatou částku vrátit. Pokud nevznikla povinnost uhradit přeplatek na dávce, je možné udělit příjemci dávky nebo společně posuzované osobě pořádkovou pokutu až do 10.000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.10.2014

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »