Životní situace

Pečovatelská služba

Zajišťuje potřebnou pomoc osobám, které vlivem věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni sami a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost. Je poskytována terénní formou v domácnostech uživatelů

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Dávku důchodového pojištění nemůže její příjemce přebírat a účelně využívat.

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

V případě, že se osoba domnívá, že má nedostatek příjmů a nemůže si tak zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby, může si podat žádost o dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí.

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k úhradě nákladů na bydlení.

V případě, že se osoba domnívá, že má nedostatek příjmů k úhradě nákladů souvisejících s bydlením, může si podat žádost o dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Související dávkou je dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení.

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů při mimořádné situaci.

Pokud se osoba ocitne vlivem mimořádné a neočekávané životní situace ve stavu, kdy nemá dostatek prostředků k úhradě vznikajících nákladů, může jí být poskytnutá tzv. mimořádná okamžitá pomoc.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávkami pro osoby se zdravotním postižením stát usiluje o zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a o podporu jejich sociálního začleňování.

Dávky státní sociální podpory

Systém dávek státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči si žádá osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá péči o svou osobu a je závislá na pomoci jiné osoby.