Životní situace

Pečovatelská služba

Zajišťuje potřebnou pomoc osobám, které vlivem věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni sami a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost. Je poskytována terénní formou v domácnostech uživatelů

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Dávku důchodového pojištění nemůže její příjemce přebírat a účelně využívat.

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

V případě, že se osoba domnívá, že má nedostatek příjmů a nemůže si tak zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby, může si podat žádost o dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí.

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k úhradě nákladů na bydlení.

V případě, že se osoba domnívá, že má nedostatek příjmů k úhradě nákladů souvisejících s bydlením, může si podat žádost o dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Související dávkou je dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení.

Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů při mimořádné situaci.

Pokud se osoba ocitne vlivem mimořádné a neočekávané životní situace ve stavu, kdy nemá dostatek prostředků k úhradě vznikajících nákladů, může jí být poskytnutá tzv. mimořádná okamžitá pomoc.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávkami pro osoby se zdravotním postižením stát usiluje o zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a o podporu jejich sociálního začleňování.

Dávky státní sociální podpory

Systém dávek státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob.