Dávky státní sociální podpory

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávky státní sociální podpory

 2. Základní informace k životní situaci

  Systém dávek státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní sociální podporou  se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě, jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované

  • jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu, jde-li o státní občany České republiky, nebo
  • mají na území České republiky trvalý pobyt, jde-li o cizince, podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště.

   

  Dávky státní sociální podpory dále náleží v případě, kdy osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud jsou

  • cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,
  • cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky k pobytu, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,
  • nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče,
  • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,
  • rodinnými příslušníky cizince s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,
  • cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
  • cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana,
  • cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci,

  podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   (zpracováno s pomocí zdrojů MPSV)

   

  Dávky státní sociální podpory jsou:

  - přídavek na dítě

  - příspěvek na bydlení

  - porodné

  - rodičovský příspěvek

  - pohřebné

   Podrobnější informace můžete nalézt na integrovaném portálu ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/

  Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o přiznání dávek státní sociální podpory je zahájeno na základě písemné žádosti oprávněné osoby podané na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí je potřeba doložit následující skutečnosti:

  • doklad o výši příjmů osob,
  • skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte,
  • doklad o pobírání peněžité pomoci v mateřství,
  • doklad, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy aj.

  Dokládané skutečnosti se liší podle druhu dávky státní sociální podpory, o kterou osoba žádá. Přesné informace, jaké doklady je potřeba k žádosti doložit sdělí pracovníci příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatelé o dávky státní sociální podproy neplatí žádné správní poplatky. Oprávněné osoby a osoby společně posuzované však nemají nárok na úhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách státní sociální podpory.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení je oprávněná osoba, případně příjemce dávky, který oprávněnou osobu zastupuje. Osoby společně spouzované a další osoby jsou účastníkem řízení, jen jde-li o řízení o přeplatku na dávce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Příjemce dávky a společně posuzované osoby jsou mj. povinny:

  • písemně ohlašovat do 8 pracovních dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu,
  • na výzvu osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu
  • je-li dávka nebo její výše podmíněná nepříznivým zdravotním stavem osoby, podrobit se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádosti a další podklady nutné pro hodnocení nároku na nepojistné sociální dávky mohou být podány i jinou cestou než osobně. A to elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím pošty nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele/příjemce dávek sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách ÚP ČR (www.uradprace.cz).

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o dávce je možné podat odvolání u příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která odvolání vydala. Pokud se rozhodnutí nevydává, je možné podat námitku proti oznámení, avšak pouze do 30 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Jestliže oprávněná osoba, příjemce dávky, společně posuzovaná osoba nebo jiná osoba nesplní jim stanovené povinnosti a zaviní tím, že je dávka neprávem přiznaná nebo přiznaná v částce vyšší, než náleží, jsou tyto osoby povinny uhradit přeplatek na dávce, který jejich zaviněním vznikl.

  Nesplnění stanovených povinností je možné řešit jako přestupek, za který je možné uložit pokutu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  22.06.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno