Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 2. Základní informace k životní situaci

  Dávkami pro osoby se zdravotním postižením stát usiluje o zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a o podporu jejich sociálního začleňování.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nárok na příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku má při splnění dalších podmínek:

  • osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt,
  • osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
  • cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
  • občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
  • rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
  • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu, a to, pokud má bydliště na území ČR. Bydliště je vyjádřením spjatosti s ČR.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   (zpracováno s pomocí zdrojů MPSV)

  Příspěvek na mobilitu

  Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

  Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 1. 1. 2014),
  • která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
  • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

   

  Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

  • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
  • těžké sluchové postižení anebo
  • těžké zrakové postižení,

  Přitom musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a současně zdravotní stav nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku.

  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

  Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

  Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

  Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

  • Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
  • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.
  • Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
  • Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
  • Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
  • Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení o přiznání dávek se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  K řízení o dávkách pro zdravotně postižené občany jsou příslušné jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádosti o dávku příspěvek na péči přijímají pracovníci oddělení nepojistných dávek Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště Ostrava-centrum, ul. Pivovarská 84/1, Moravská Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o dávku dále obsahuje

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a adresu místa trvalého pobytu každé společně posuzované osoby, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,
  • doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,
  • označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku,
  • četnost a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla,
  • druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,
  • čestné prohlášení, jde-li o žádost o příspěvek na mobilitu,
  • čestné prohlášení , jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla,
  • určení způsobu výplaty dávky.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením je bezplatné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení je pouze žadatel. Pouze ve zvláštních případech jsou účastníky také pozůstalé osoby po žadateli.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o dávku je povinen

  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí,
  • prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu,
  • písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce v průběhu řízení o dávce změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o dávku, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

   

  Je-li žadatelem o dávku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu, nebo je-li žadatelem jeho rodinný příslušník, který je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu, je povinen poskytnout písemný souhlas s tím, aby krajská pobočka Úřadu práce zjišťovala údaje rozhodné pro posouzení, zda je neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost na předepsaném formuláři opatřenou tzv. elektronickým podpisem je možné podat prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o dávce a její výši je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Oprávněná osoba nebo jiný příjemce dávky, který přijal dávku, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen tento přeplatek vrátit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  22.10.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno