Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

Poslední změna: Úterý 31.01.2012 13:42

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

 2. Základní informace k životní situaci

  K zápisu úmrtí do matriční knihy je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

  Při úmrtí občana ČR v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list. Zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo kteréhokoli matričního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Úmrtní list vydá matriční úřad:

  • členům rodiny zemřelého (manželovi, partnerovi, sourozencům, dětem, rodičům, prarodičům, vnukům a pravnukům) a dále zmocněncům těchto osob na základě plné moci, přičemž podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen,
  • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí nejprve obrátí na pohřební službu a objednají pohřeb.
  Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož správním obvodu osoba zemřela a vydá ho fyzické osobě, která o vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu. Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

   • Mariánské Hory
   • Hulváky
   • Nová Ves
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně nebo písemně se obrátit na matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úmrtní list vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu osoba zemřela.

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je matričním úřadem pro městské obvody Mariánské Hory, Hulváky a Novou Ves.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory, odbor vnitřních věcí, matrika, přízemí, kancelář č. 3.

  Mgr. Alena Michelová
  vedoucí odboru
  599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vyzvednutí úmrtního listu předloží oprávněná fyzická osoba svůj občanský průkaz, včetně matričních dokladů, kterými prokáže příbuzenský poměr k zemřelému (například rodný list, oddací list, rodné listy rodičů, prarodičů, oddací list rodičů, prarodičů).
  Pokud občanský průkaz nebo cestovní doklad zemřelého nebyl odevzdán na pohřební službě, můžete tyto doklady odevzdat na matrice.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Prvopis úmrtního listu je bez poplatku.
  Za vystavení druhopisu úmrtního listu zaplatí občan správní poplatek 100 Kč dle položky 3, písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Matrika vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od zdravotnického zařízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po úmrtí si pozůstalý vyřídí:

  1. Vdovský, vdovecký, sirotčí důchod – Česká správa sociálního zabezpečení, Zelená 34A, Ostrava, tel. 596 662 111

   2. Nahlášení změny v placení odvozu odpadu – Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, Prokešovo náměstí 8, Ostrava (křídlo Nové radnice), kanc. 361 – 363, tel. 599 443 523,  599 463 521, 599 443 230, 599 443 522, 599 442 363 nebo 599 462 360

   3. Nahlášení změny majiteli bytu, domu

   4. Občanský průkaz (při změně stavu a v případě, že je tento stav uveden v občanském průkazu) na Magistrátě města Ostravy, ul. Gorkého 3037/2 (naproti hotelovému domu Jindřich)

  Při podání žádosti se pořídí digitalizovaná podoba občana (zdarma - fotografie se již nepožadují), součástí zpracování žádosti zůstává i nadále vlastnoruční podpis občana.
  Občané se mohou telefonicky objednávat přes kontaktní centrum Magistrátu města Ostravy, a to každý pracovní den do 7.00 do 17.00 hod. na tel. č. 844 12 13 14, 599 499 311 nebo prostřednictvím internetového portálu https://objednavky.ostrava.cz/eobs.

  Je potřeba předložit:

  • stávající občanský průkaz,
  • potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, vydané matrikou úmrtí (pokud byl úmrtní list zaslán poštou vydá potvrzení kancelář, kde podáte žádost o OP),
  • originál úmrtního listu.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronickou službu nelze využít.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnurí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Po úmrtí si pozůstalý(á) manžel(ka) vyřídí:

  • vdovský, vdovecký, sirotčí důchod – Česká správa sociálního zabezpečení, Zelená 34A, Ostrava, tel. 596 662 111.
  • nahlášení změny v placení odvozu odpadu – Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní
   a cen, 3. patro, levé křídlo Nové radnice, kancelář číslo 363 - 364.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.01.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »