Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů při mimořádné situaci.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů při mimořádné situaci.

 2. Základní informace k životní situaci

  Pokud se osoba ocitne vlivem mimořádné a neočekávané životní situace ve stavu, kdy nemá dostatek prostředků k úhradě vznikajících nákladů, může jí být poskytnutá tzv. mimořádná okamžitá pomoc.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci mají při splnění dalších podmínek stanovených zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, především tyto oprávněné osoby:

  - osoba s evidencí trvalého pobytu na území ČR,

  - osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,

  - cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, pokud mu tato práva zajišťuje mezinárodní smlouva,

  - občan členského státu EU nebo rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je na území ČR hlášený k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nárok na sociální výhody neplyne z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

  - cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

   

  Cizí státní příslušníci musí mít bydliště na území České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout v těchto 6-ti případech:

  • Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
  • Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce,
  • Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
  • Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce,
  • Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce,
  • Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce.

  Nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci nevzniká automaticky. Vždy záleží na podrobném zhodnocení konkrétní situace každého žadatele. Především se přihlíží na celkové sociální a majetkové poměry žadatele, jeho příjem, schopnost zajistit si příjem vlastním přičiněním apod.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o přiznání dávky příspěvek na živobytí je zahájeno podáním písemné žádosti osoby na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgánem pomoci v hmotné nouzi, u kterého se podávají žádosti o dávky, jsou krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Pro občany s trvalým pobytu na území městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky je příslušné kontaktní místo na ul. 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc je nutné stručně popsat životní situaci, ke které došlo, případně stručně popsat účel, na který má být mimořádná okamžitá pomoc použita.

  Při podání žádosti je ověřena totožnost žadatele a společně posuzovaných osob (např. občanským průkazem, rodným listem dítěte, průkazem o povolení k pobytu cizího státního příslušníka na území ČR).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

   

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatelé o dávky hmotné nouze neplatí žádné správní poplatky. Veškeré náklady řízení  o dávkách hmotné nouze nese stát.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem správního řízení je pouze žadatel o mimořádnou okamžitou pomoc. Osoby společně posuzované se žadatelem jsou účastníky řízení pouze při řízení o přeplatku na dávce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o dávku a osoby společně posuzované jsou povinni:

  Osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav.

   

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost na předepsaném formuláři opatřenou tzv. elektronickým podpisem je možné podat prostřednictvím datové schránky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  07.01.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno