Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce nemůže svůj důchod přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu (např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení). Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce důchodu, který jej přebírá a hospodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost si může podat osoba, která je ochotna a způsobilá vykonávat funkci zvláštního příjemce důchodu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel  se dostaví na úřad městského obvodu na jehož území má stávající příjemce důchodu trvalé bydliště. Zde si vyplní žádost, kterou obdrží na úřadě nebo si ji může vyplnit předem (žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu). Žadatel musí dále doložit potvrzení o zdravotním stavu stávajícího příjemce, že není schopen si, z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu, přebírat důchod a účelně s ním nakládat. Potvrzení se vydává na uvedený formulář nebo je k vyžádání ve zdravotnickém zařízení. Součástí tohoto formuláře je rovněž vyjádření sociální pracovnice.

  Po doložení těchto podkladů provede místně příslušný úřad (dle trvalého bydliště žadatele) sociální šetření za účelem ověření, zda je žadatel vhodnou osobou k výkonu funkce zvláštního příjemce důchodu. Následně vydá úřad městského obvodu rozhodnutí, které po nabytí právní moci odešle na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze, a ta provede změnu příjemce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na úřadu městského obvodu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava (vždy dle trvalého bydliště stávajícího příjemce důchodu). 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava, kancelář č. 28, paní Bc. Miroslava Kufová DiS., Bc. Jana Měntielová, tel. 599 459 256. V úředních dnech, popř. i mimo ně po předchozí telefonické domluvě. 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění
  • občanský průkaz žadatele
  • výměr důchodu, popř. ústřižek výplatního dokladu k důchodu
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • výjádření ošetřujícího lékaře

  K dispozici jsou na odboru sociální péče na internetových stránkách úřadu (žádost).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je lhůta pro vydání rozhodnutí 30 - 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě, že příjemce dávky důchodového pojištění není vzhledem k zdravotnímu stavu schopen podpisu, je mu ve správním řízení ustanoven opatrovník, který chrání jeho práva a zájmy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Příslušné formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě, které je však nutno podat  osobně.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí. Poučení o opravných prostředcích je uvedeno v každém rozhodnutí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace

  V případě, že stávající příjemce důchodu není schopen se aktivně účastnit správního řízení, tzn. podat souhlas s ustanovením zvláštního příjemce, jenž stvrdí svým podpisem, je nutno pro toto řízení ustanovit opatrovníka, který bude řádně zastupovat, chránit práva a zájmy stávajícího příjemce důchodu. Z důvodu střetu zájmu nemůže být do funkce opatrovníka ustanovan žadatel, nýbrž jiná k tomuto účelu vhodná osoba.

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor sociální péče.

 24. Kontaktní osoba
  Bc. Miroslava Kufová, DiS.
  sociální pracovník
  +420599459256 28 / Ostrava , Přemyslovců 61
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  22.10.2019

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace