Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce nemůže svůj důchod přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu (např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení). Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce důchodu, který jej přebírá a hospodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost si může podat osoba, která je ochotna a způsobilá vykonávat funkci zvláštního příjemce důchodu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel  se dostaví na úřad městského obvodu na jehož území má stávající příjemce důchodu trvalé bydliště. Zde si vyplní žádost, kterou obdrží na úřadě nebo si ji může vyplnit předem (žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu). Žadatel musí dále doložit potvrzení o zdravotním stavu stávajícího příjemce, že není schopen si, z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu, přebírat důchod a účelně s ním nakládat. Potvrzení se vydává na uvedený formulář nebo je k vyžádání ve zdravotnickém zařízení. Součástí tohoto formuláře je rovněž vyjádření sociální pracovnice.

  Po doložení těchto podkladů provede místně příslušný úřad (dle trvalého bydliště žadatele) sociální šetření za účelem ověření, zda je žadatel vhodnou osobou k výkonu funkce zvláštního příjemce důchodu. Následně vydá úřad městského obvodu rozhodnutí, které po nabytí právní moci odešle na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze, a ta provede změnu příjemce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na úřadu městského obvodu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava (vždy dle trvalého bydliště stávajícího příjemce důchodu). 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění
  • občanský průkaz žadatele
  • výměr důchodu, popř. ústřižek výplatního dokladu k důchodu
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • výjádření ošetřujícího lékaře

  K dispozici jsou na odboru sociální péče na internetových stránkách úřadu (žádost).

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je lhůta pro vydání rozhodnutí 30 - 60 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě, že příjemce dávky důchodového pojištění není vzhledem k zdravotnímu stavu schopen podpisu, je mu ve správním řízení ustanoven opatrovník, který chrání jeho práva a zájmy.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Příslušné formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě, které je však nutno podat  osobně.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  21.05.2024

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno