Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k úhradě nákladů na bydlení.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dávky hmotné nouze - Nedostatek příjmů k úhradě nákladů na bydlení.

 2. Základní informace k životní situaci

  V případě, že se osoba domnívá, že má nedostatek příjmů k úhradě nákladů souvisejících s bydlením, může si podat žádost o dávky hmotné nouze příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Související dávkou je dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nárok na dávku příspěvek na živobytí mají při splnění dalších podmínek stanovených zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, tyto oprávněné osoby:

  - osoba s evidencí trvalého pobytu na území ČR,

  - osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,

  - cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, pokud mu tato práva zajišťuje mezinárodní smlouva,

  - občan členského státu EU nebo rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je na území ČR hlášený k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nárok na sociální výhody neplyne z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

  - cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR. 

  Cizí státní příslušníci musí mít bydliště na území České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

  Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu.

  Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, která splňuje zákonem dané stavebně technické standardy kvality bydlení.

  Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).

  Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí.

  Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení (s přihlédnutím k celkovým sociálním  a majetkovým poměrům), i v případě, že příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.

  Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři. Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  K vyřízení žádosti je příslušná Krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa Vašeho trvalého pobytu.

  Pro občany s trvalým pobytu na území městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky je příslušné kontaktní místo na ul. 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady, které je nutné k žádosti doložit jsou uvedeny v dolní části formuláře.

  Ve specifických případech může být požadováno i doložení dalších dokladů. Některé skutečnosti je nutné doložit na tiskopisech předepsaných Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR.

  Při podání žádosti je ověřena totožnost žadatele a společně posuzovaných osob (např. občanským průkazem, rodným listem dítěte, průkazem o povolení k pobytu cizího státního příslušníka na území ČR).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici  v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatelé o dávky hmotné nouze neplatí žádné správní poplatky. Veškeré náklady řízení o dávkách hmotné nouze nese stát.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem správního řízení je pouze žadatel o dávku doplatek na bydlení. Osoby společně posuzované se žadatelem jsou účastníky řízení pouze při řízení o přeplatku na dávce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost na předepsaném formuláři opatřenou tzv. elektronickým podpisem je možné podat prostřednictvím datové schránky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  13.09.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno