Pečovatelská služba

Formou terénní sociální služby zajišťuje potřebnou pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost.

Poslání

Posláním pečovatelské služby městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc seniorům a občanům se zdravotním postižením při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí co nejdelší dobu, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život. Poskytovanou podporou a pomocí vedeme uživatele k překonání či zmírnění překážek zapříčiněných nepříznivým zdravotním stavem, chronickým onemocněním či věkem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Cíl

Cílem pečovatelské služby je v maximálním možném rozsahu pomáhat lidem žít co nejdéle běžným a důstojným životem, zachovat soběstačnost, udržovat kontakty s rodinou a okolím, účastnit se na aktivitách volného času, umožnit jim co možná nejdéle setrvat v domácím prostředí.

Zásady služby

 • Úcta k člověku – dodržování etických a morálních zásad
 • Ochrana práv uživatelů
 • Diskrétnost
 • Rovnost bez diskriminace
 • Individuální přístup dle přání a potřeb uživatele
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti
 • Bezpečné, odborné a kvalitní poskytování sociální služby
 • Týmová spolupráce
 • Flexibilita

Cílová skupina

Je určena osobám, které vlivem věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni sami a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost.

Služba se neposkytuje osobám, které

 1. vyžadují celodenní péči
 2. jsou v akutním stavu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 3. nacházejí se v dekompenzovaném psychiatrickém stavu

Místo poskytování

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů, a to jak v bytech v domech s pečovatelskou službou, tak v domácnostech uživatelů mimo tyto domy, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Doba poskytování

Pondělí–pátek :        7.00–17.30 h

Dle potřeby lze pečovatelskou službu poskytovat i ve dnech pracovního volna.

Základní činnosti

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti

 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Způsob poskytování

Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Poskytování sociální služby je založeno na smluvním vztahu.

Financování

Pečovatelská služba je realizována převážně z rozpočtu městského obvodu, z úhrad uživatelů služby a s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

logo

 

Přílohy

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby