Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

 2. Základní informace k životní situaci

  Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

  Matriční doklady (rodný, oddací nebo úmrtní list) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství či registrované partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, matriční doklad vydává zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Druhopisy matričních dokladů osob narozených v Mariánských Horách, Hulvákách, Nové Vsi do konce roku 1971 a zapsaných v knihách církve římskokatolické, československé a bez vyznání, se vydá:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, narodila, uzavřela manželství či registrované partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství či registrované partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matriku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

  Mariánské Hory
  Hulváky
  Nová Ves

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  odbor vnitřní správy a školství
  Přemyslovců 63
  709 36 Ostrava - Mariánské Hory

  matrika, přízemí, kanc. č. 3

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa  8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží:

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
  • matriční doklad (například rodný list, oddací list) nebo jinou veřejnou listinu, kterou prokáže, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, jeho sourozenců, nebo kterou prokáže, že je matriční doklad nezbytný pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

  Za členy rodiny se pro tento účel považuje manžel, rodiče děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

  Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit také plnou moc.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  14.08.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace