Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

 2. Základní informace k životní situaci

  Při ztrátě rodného, oddacího, úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, může matriční úřad vydat jeho druhopis.

  Matriční doklady (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství či registrované partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, matriční doklad vydává zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Matriční úřad vydá matriční doklad:
  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, partnerovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům, sourozencům),  podává-li žádost zmocněnec, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen,
  • pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
  Matriční úřad vydá rodný list dítěte na žádost zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do péče tohoto zařízení nebo osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu.
  Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Prokázání oprávnění na získání matričního dokladu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, narodila, uzavřela manželství či registrované partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství či registrované partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matriku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

  Mariánské Hory
  Hulváky
  Nová Ves

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží:

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
  • matriční doklad (například rodný list, oddací list) nebo jinou veřejnou listinu, kterou prokáže, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, jeho sourozenců, nebo kterou prokáže, že je matriční doklad nezbytný pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

  Za členy rodiny se pro tento účel považuje manžel, rodiče děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

  Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit také plnou moc.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu, příp. dokladu o registrovaném partnerství, se platí správní poplatek ve výši 300,- Kč.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  06.02.2024

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno