Uzavření manželství - občanský sňatek

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství - občanský sňatek

 2. Základní informace k životní situaci

  O občanský sňatek se jedná, pokud snoubenci projeví vůli vstoupit do manželství před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře. O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají orgán veřejné moci, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství. Sňatečný obřad se uskutečňuje v obřadní síni ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky. Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě či mimo dobu stanovenou radou městského obvodu.

  Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.

  Termíny sňatečných obřadů pro rok 2021

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

  Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. 

  Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci musejí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po výběru místa svatebního obřadu se snoubenci obrátí na matriční úřad, do jehož vybraná lokalita k uzavření spadá; u tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství.

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

  • Mariánské Hory
  • Hulváky
  • Nová Ves
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Matriční úřad podle místa uzavření manželství.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  Přemyslovců 63
  Ostrava – Mariánské Hory
  matrika, přízemí, kanc. č. 3

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–11:30     12:30–17:00 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady potřebné k uzavření manželství:

  • platné občanské průkazy snoubenců,
  • rodné listy snoubenců,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
  • rodné listy dětí (pokud se jedná o společné děti snoubenců nebo jde-li o dítě, jehož otec není uveden v rodném listě a snoubenci si přejí, aby mělo příjmení manželů po uzavření manželství).

  Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

  Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.
  Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o  rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad). 

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 3.000 Kč.

  Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 2.000 Kč.

  Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1.000 Kč.

  Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč (uzavření manželství občana ČR v zahraničí).

  V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

  V případě, že u občana nastane změna skutečností, která se týká údajů zapsaných v občanském průkazu (změna příjmení, změna stavu), matriční úřad při sňatečném obřadu oddělí vyznačenou část občanského průkazu a občanovi vydá potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů od obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu (v Ostravě se vyřízuje na Magistrátu města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Přívoz - naproti Hotelovému domu Jindřich).

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 15. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace

  Manželství je trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný, slavnostní a činí se za přítomnosti dvou svědků. Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství - kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

  Snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že
  a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným
  b) si oba svá příjmení ponechají, nebo
  c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.

 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  24.02.2021

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky

   http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d