Příjmení po rozvodu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Příjmení po rozvodu

 2. Základní informace k životní situaci

  Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oznámení může učinit:

  • rozvedený manžel, který po uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela
  • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemně nebo ústně do protokolu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na kterémkoliv matričním úřadě. Pokud bylo manželství uzavřeno v cizině, oznámení lze učinit také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině nebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, budova A, přízemí, kanc. č. 3 - matrika

  Úřední hodiny: pondělí a středa          8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 Hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  +420599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • průkaz totožnosti
  • oddací list (nevyžaduje se, pokud žadatel činí oznámení u matričního úřadu v místě uzavření manželství)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Nejsou stanoveny.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství může rozvedený manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Po uplynutí této šestiměsíční lhůty lze změnu příjmení povolit pouze ve správním řízení za správní poplatek 100 Kč.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je nutné zažádat o vydání nového občanského průkazu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze využít

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričnímu úřadu, který rozhodnutí vydal.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Změna jména a příjmení

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  29.01.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace