Uzavření manželství - církevní sňatek

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství - církevní sňatek

 2. Základní informace k životní situaci

  O církevní sňatek se jedná, pokud snoubenci projeví vůli vstoupit do manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církevní sňatek se uskutečňuje na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

  Má-li být uzavřen církevní sňatek, snoubenci musejí nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno a které musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

  Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek občanský.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

  Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. 

  Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci předloží na matrice vyplněný dotazník k uzavření manželství, písemnou žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a doloží originály všech potřebných dokladů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na matrice ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na matričním úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  S podepsanou žádostí o vydání osvědčení snoubenci předloží:

  • dotazník k uzavření manželství
  • občanský průkaz
  • rodný list
  • doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený) případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
  • úmrtní list zemřelého manžela/ partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám)
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání osvědčení k uzavření manželství církevní formou zaplatí snoubenci 500,- Kč. Poplatek se platí buď v hotovosti na matrice nebo bezhotovostně v pokladně úřadu.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze využít

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2024

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno