Příspěvek na péči

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Příspěvek na péči

 2. Základní informace k životní situaci

  Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nárok na příspěvek na péči má osoba uvedená v § 4 odst. 1, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  (zpracováno s využitím materiálů MPSV)

   

  Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

  Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života)

  • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
  • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
  • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
  • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
  • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
  • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
  • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
  • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
  • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
  • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

   

  Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

  • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
  • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
  • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
  • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

   

  Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

  • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
  • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
  • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
  • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsané ministerstvem práce a sociální věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare ; pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  K řízení o dávce příspěvek na péči jsou příslušné jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Pro občany s trvalým pobytu na území městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky je příslušné kontaktní místo na ul. 30.dubna 3130/2d, Moravská Ostrava.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti doložte:

  • průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
  • Oznámení o poskytovateli pomoci

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Žadatel neplatí žádné poplatky.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti je rozhodováno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužená o dalších 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Není-li žadatel schopný účastnit se správního řízení, může určit svého zástupce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel o příspěvek a oprávněná osoba, jejichž zdravotní stav je třeba posoudit pro stanovení stupně závislosti, jsou povinni:

  • podrobit se sociálnímu šetření,  
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí,  
  • osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu,  
  • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce v průběhu řízení o příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala; tato povinnost musí být splněna i v době přerušení řízení,  
  • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,  
  • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce propuštění ze zdravotnického zařízení lůžkové péče, a to ve lhůtě 5 dnů.    
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost na předepsaném formuláři opatřenou tzv. elektronickým podpisem je možné podat prostřednictvím datové schránky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  22.10.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno